Privaatsuspoliitika | Newsec

Privaatsuspoliitika

Newsec austab Teie privaatsust ja töötleb isikuandmeid vaid sätestatud eesmärkidel ja ulatuses. Selles privaatsuspoliitikas esitatakse teavet selle kohta, kuidas Newsec töötleb isikuandmeid. See privaatsuspoliitika kehtib suhete kohta Newseci ja üksikisikute vahel, kes kasutavad, kasutasid, väljendavad kavatsust kasutada või on muul viisil seotud Newseci pakutavate teenustega, sealhulgas suhete kohta, mis tekkisid enne käesoleva privaatsuspoliitika jõustumise kuupäeva.

Mõisted

Andmesubjekt – iga füüsiline isik, kes kasutab, kasutas, väljendas kavatsust kasutada või on muul viisil seotud Newseci pakutavate teenustega.

Isikuandmed – igasugune teave, mis on seotud füüsilise isikuga, kelle isikusamasus on teada või mida saab tuvastada.

Töötlemine – igasugune isikuandmetega seotud operatsioon (sealhulgas ka kogumine, salvestamine, säilitamine,  muutmine, ligipääsu võimaldamine, päringute esitamine, edastamine jne).

Newsec – Newseci ettevõtete gruppi kuuluvad ettevõtted: Newsec Advisers EE OÜ, registrikood 11388266; Newsec Residential Property Management EE OÜ, registrikood 11266439; Newsec Valuations EE OÜ, registrikood 11930446, registreeritud aadressil Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 12, 10148, Eesti. Newsec Property Management Estonia AS, registrikood 12203487, registreeritud aadressil Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Hobujaama tn 4, 10151, Eesti.

Üldsätted

Selles privaatsuspoliitikas esitatakse üldteave selle kohta, kuidas Newsec töötleb isikuandmeid. Täiendavat teavet isikuandmete töötlemise kohta võib esitada teenuselepingutes ja muudes teenustega seotud dokumentides, samuti Newseci veebilehel: www.newsec.ee.

Isikuandmete kategooriad, töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

Me töötleme ainult neid Isikuandmeid, mis on vajalikud nimetatud eesmärkide saavutamiseks. Newsec töötleb isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:

isikuandmed, mis on vajalikud Newseci teenuste osutamiseks (raamatupidamine, varade hindamine, oksjonite korraldamine, vahendustegevus, turu-uuringud, analüüsid): näiteks ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, aadress, konto number, telefoninumber, e-posti aadress, kinnisvaraandmed (andmesubjekti taotlus, lepingu sõlmimine, täitmine, õiguslik kohustus või isiku nõusolek);

isikuandmed, mis on vajalikud töökohale kandideerija sobivuse hindamiseks: näiteks ees- ja perekonnanimi, elulookirjeldus, motivatsioonikirjas olevad andmed (isiku nõusolek);

isikuandmed, mis on vajalikud rahapesu, terrorismi rahastamise tõkestamiseks: näiteks isikusamasust kinnitavad andmed, sissetulekuallikad ja muud andmed, mis peavad olema selleks, et saavutada see eesmärk (juriidiline kohustus);

isikuandmed, mis on vajalikud otseturunduse, turundustegevuse eesmärgil: näiteks ees- ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, nõusolek sündmuse kohta, tagasivõtmine, andmed isikut huvitavate teenuste kohta (nõusolek / õigustatud huvi);

isikuandmed, mis on vajalikud selleks, et täita andmesubjektide taotlused, hallata pretensioone: ees- ja perekonnanimi, aadress, kontaktandmed, päringu/nõude teave (juriidiline kohustus);

isikuandmed, mis on saadud veebilehe www.newsec.ee külastamisel, et tagada Teile kõige mugavam sirvimine ja parimate pakkumiste esitamine. Rohkem lugege sellest poliitikas (õigustatud huvi, nõusolek);

Muudel eesmärkidel, mis ei ole vastuolus õigusaktide ja selle poliitikaga.

Küpsised

Newsec veebilehe küpsised. Newsecis kehtib range poliitika , mis on avaldatud Newsec veebilehel jaos infopoliitika.

Isikuandmete kogumine

Isikuandmeid saab otse andmesubjektilt, Newsec partneritelt, välisallikatest ja kolmandatelt osapooltelt (näiteks registritest jne).

Isikuandmete saajad

Isikuandmeid võib edasi anda saajatele, nagu näiteks:

riigiasutustele ja organitele, teistele isikutele, kes täidavad neile ülesandeks pandud kohustusi;

Newseci volitatud andmetöötlejatele, nagu turundusega tegelevad subjektid, IT-teenuste pakkujad ja muud volitatud osapooled; sellistel juhtudel astub Newsec samme tagamaks, et sellised töötlejad rakendaksid isikuandmete töötlemisel turvameetmeid vastavalt Newseci juhistele ja kehtivatele seadustele;

Newseci ettevõtete grupile kuuluvatele juriidilistele isikutele, partneritele;

audiitoritele, õigus- ja finantskonsultantidele.

Andmete turvalisus

Newsecile on oluline tagada Teie isikuandmete turvalisus. Newsec tagab isikuandmete konfidentsiaalsuse vastavalt kehtivate õigusaktide nõuetele, ning asjakohaste tehniliste ja korralduslike meetmete rakendamise, et kaitsta isikuandmeid lubamatu juurdepääsu, avalikustamise, juhusliku kaotamise, muutmise või hävitamise või muu ebaseadusliku töötlemise eest.

Töötlemise geograafiline territoorium

Isikuandmeid töödeldakse tavaliselt Euroopa Liidu / Euroopa Majanduspiirkonna (EL/EMP) piires, kuid seaduses sätestatud juhtudel võidakse neid edastada ja töödelda väljaspool EL/EMP riike.

Säilitamise periood

Isikuandmeid töödeldakse mitte kauem, kui seda on vaja. Isikuandmete säilitamise periood hõlmab töötlemise eesmärki ja töötlemise alust. Newseci osutatavate teenuste sõlmimise ja teostamise eesmärgil töödeldakse andmeid 10 aastat pärast lepingu lõppemist; nõusoleku alusel saadud andmeid töödeldakse kuni nõusoleku tagasivõtmise või muude töötlemise õigusliku aluse kehtetuks muutvate asjaolude ilmnemiseni; isikuandmeid töödeldakse õigustatud huvi alusel seni, kuni Newsecil on õigustatud huvi. Isikuandmeid, mida töödeldakse juriidilise kohustuse alusel, säilitatakse õigusaktides sätestatud tähtaegadel.

Teie kui andmesubjekti õigused

Teil on õigus:

saada teavet selle kohta, kas Newsec töötleb Teie isikuandmeid, ja samuti ka tutvuda nende andmetega;

nõuda oma isikuandmete parandamist, kui need on ebaõiged, mittetäielikud või ebatäpsed;

mitte nõustuda oma isikuandmete töötlemisega; see õigus ei kehti juhul, kui isikuandmeid töödeldakse õiguslikel huvidel, mis on ülemuslikud andmesubjekti õigustest;

võtta tagasi nõusolek (näiteks seoses andmete töötlemisega otseturunduse eesmärgil); nõusoleku tühistamine tagasiulatavalt ei kehti ega mõjuta nõusolekul põhinevate andmete töötlemise seaduslikkust;

nõuda ümbertõstmist, tõsta ümber, piirata isikuandmete töötlemist, välja arvatud säilitamist, kui isikuandmeid bordelaise õigusaktidega või privaatsuspoliitikaga sätestatud nõudeid rikkudes;

“Newsec” vaatab Teie taotluse eelnimetatud õiguste rakendamiseks läbi ühe kuu jooksul taotluse saamisest. Seda tähtaega võib vajaduse korral kahe kuu võrra pikendada, võttes arvesse taotluste keerukust ja arvu;

Kui te ei nõustu „Newseci“ vastusega või kui arvate, et teie isikuandmeid töödeldakse teie õigusi ja õigustatud huve rikkudes kooskõlas kehtivate õigusaktidega, on teil õigus esitada isikuandmete töötlemise kohta kaebus. Riiklikule Andmekaitse Inspektsioonile, mille koduleht asub aadressil https://www.aki.ee/et.

Kolmandate osapoolte teave

Newseci veebilehel võib olla linke kolmanda osapoole veebilehtedele ja sotsiaalvõrgustikele. Newsec ei vastuta kolmandate isikute teabe, privaatsuspoliitika ja turvameetmete jälgimise eest. Kolmandad osapooled võivad isikuandmeid töödelda muudel kui Newseci tingimustel, seetõttu tuleb nendega seotud küsimustes pöörduda kolmandate osapoolte poole.

Kontaktiteave

Teil on õigus pöörduda Newseci poole selleks, et esitada päring, võtta tagasi nõusolek, esitada andmesubjekti õiguste teostamise taotlusi ja kaebusi seoses isikuandmete töötlemisega, saates need e-posti aadressil info@newsec.ee.

Privaatsuspoliitika muutmised

Newsecil on õigus seda privaatsuspoliitikat muuta. Soovitame regulaarselt külastada Newseci veebilehte ja tutvuda uusima teabega.