Teavitus Poliitika | Newsec

Teavitus Poliitika

Newsec püüab tagada kõrgeimad professionaalsusstandardid ja võimaldab töötajatel probleemide korral teatada olukordadest, mis on vastuolus seaduse nõuetega. Ettevõte rakendab jõupingutusi asjaolude objektiivseks väljaselgitamiseks ja kõigi vajalike meetmete kasutuselevõtmiseks, et tagada seaduse ja sisekorra järgimine.

Rikkumine on võimalik kuritegu, haldusrikkumine ning selliste tööülesannete või muude ettevõtte kohustuslike nõuete rikkumine, millest teavitaja saab teada läbi oma töö- või lepinguliste suhete ettevõttega. Rikkumised, millest ärgitame teatama: korruptsioon, ettevõtte või kliendi vara omastamine, rahapesu, ahistamine, keskkonnakuriteod jms.

Teavituspoliitika

POLIITIKA EESMÄRGID

Anda,
töötajatele võimalus tõstatada tõsiseid ja aktuaalseid küsimusi.
Tagada,
et selliste muredega tegeletakse tõsiselt ja asjakohaselt.
Kinnitada,
et iga isik, kes tõstatab heas usus tõsise küsimuse, on kaitstud etteheidete või vastutegevuse eest

TEAVITUSVIISID

OTSE SUULISELT
Ettevõttes toimib „avatud uste“ põhimõte, mistõttu palutakse kõigepealt ühendust võtta ettevõtte asjaomaste isikutega.
TELEFONI, E- POSTI TEEL
Igale uuele töötajale antakse enne tööle võtmist vastutavate isikute kontaktandmed.
ANONÜÜMSELT INTERNETIS
Teade on võimalik esitada interneti teel.Teadet menetleb rahvusvaheline meeskond.

TEATAJATE KAITSE

Newsec tagab konfidentsiaalsuse ning diskrimineerivate või vastutegevuse meetmete vältimise iga töötaja suhtes, kes annab oma isiklike teadmiste põhjal murest ausalt teada või tõstatab asjakohaseid küsimusi.

Kui isik leiab, et tema vastu on rakendatud vastutegevust selle eest, et ta on rikkumisest teatanud või uurimises osalenud, peaks ta sellest viivitamata teavitama vastavushaldurit. Kõiki selliseid teateid menetletakse samuti konfidentsiaalselt.

Newsec pranešimų politika