TINGIMUSED

Ajakohastatud versioon Kehtib alates 1. jaanuarist 2022


VEEBISAIDI KASUTUSTINGIMUSED

 

Veebisait on avalikult kättesaadav kinnisvara enampakkumiste süsteem (platvorm), mida haldab äriühing UAB „Newsec advisers LT“, juriidilise isiku kood 302504219, käibemaksukohustuslase kood LT100005565410, asukoht Konstitucijos av. 21C, Vilnius, Leedu Vabariik.

Need veebisaidi kasutustingimused kehtestavad tingimused ja juhised veebisaidi kasutamiseks ning nõuded külastajatele, registreeritud kasutajatele, ostjatele ja enampakkumise korraldajale, samuti nende õigused ja kohustused, sealhulgas eeskirja kohaldamise, veebisaidil konto registreerimise tingimused, veebisaidil keelatud tegevused jne.

Enne veebisaidi kasutamist tutvuge  eeskirjaga  . Iga isik, esmajoones registreeritud kasutaja, peaks enne enampakkumisel osalemist põhjalikult hindama eeskirja sätteid ja nõudeid, samuti oma võimet neid järgida, sealhulgas seda, kas eeskirja iga tingimus ja nõue on tema jaoks eraldiseisvalt vastuvõetav. Muu hulgas julgustatakse registreeritud kasutajaid ja/või enampakkumisel osalejaid eelkõige hindama ja analüüsima seda, kas neile on vastuvõetav elektrooniliste enampakkumiste korraldamise ja läbiviimise eeskiri, eeskirjas sätestatud enampakkumise korra kirjeldus, kinnisvara hinna määramise põhimõtted, osavõtutasu maksmisega seotud kohustused, enampakkumise korraldaja õigus ühepoolselt kohandada, muuta või tunnistada kehtetuks eeskirja mis tahes dokument (või konkreetsed punktid) ja/või veebisait, selle sisu. Kui eeskiri või mõni dokument (punkt) jääb ebaselgeks, on registreeritud kasutajatel õigus paluda NEWSECilt eeskirja või selle sätete kohta selgitust. Kui te ei nõustu kõigi ja (või) mõne (isegi ühe) sätte, tingimuse ja/või eeskirja mõne dokumendi nõuetega (eriti kui te olete külastaja), ei tohiks te veebisaiti kasutada, olla registreeritud kasutaja, enampakkumisel osaleja, ostja ega enampakkumistel osaleda.

Veebisaidi kasutustingimused ja muud eeskirja dokumendid on kohaldatavad ja kohustuslikud teile ning kõigile teistele veebisaidi kasutajatele. Veebisaidi kasutamisel ja (või) konto registreerimisel avaldate ja kinnitate, et olete hoolikalt tutvunud eeskirja kõigi dokumentidega, sealhulgas nende veebisaidi kasutustingimustega, mõistnud nende sisu, ja nõustute eranditult kõigi eeskirjas sätestatud tingimustega ja kohustute neid täitma.


 1.  MÕISTED 

1.1. Mõistetel ja väljenditel, mis on mõistete loetelus esitatud paksus kirjas, on sissejuhatuses ja edaspidi veebisaidi kasutustingimustes ning muudes eeskirja dokumentides järgmine tähendus, kui ei ole sätestatud teisiti.

1.1.1. Enampakkumine – müüja omanduses oleva kinnisvara müümine elektroonilisel teel, mille käigus müüjale kuuluvat kinnisvara pakutakse vahendaja – enampakkumise korraldaja – kaudu müügiks, milles osalejate arv on piiramatu ja mille käigus sõlmitakse kõrgeimat hinda pakkunud osalejaga ostu-müügileping.

1.1.2. Enampakkumisel osaleja – registreeritud kasutaja, kes soovib osaleda elektroonilisel enampakkumisel ja on esitanud kõik siinses eeskirjas sätestatud dokumendid, on tasunud osavõtutasu ja kelle registreerimise on enampakkumise korraldaja selles eeskirjas sätestatud korras heaks kiitnud.

1.1.3. Enampakkumise objekt – müüja omandis olev kinnisvara, mida enampakkumisel müüakse.

1.1.4. Enampakkumise korraldaja ehk NEWSEC – UAB Newsec advisers LT, juriidilise isiku kood 302504219, asukoht Konstitucijos ave. 21C, Vilnius, Leedu.

1.1.5. Osavõtutasu – enampakkumisel osaleja rahaline panus, mis makstakse enne enampakkumisele registreerumist teatises osutatud pangakontole. Osavõtutasu arvutatakse elektrooniliste enampakkumiste korraldamise ja läbiviimise eeskirjas kehtestatud korras. Tasumisele kuuluv osavõtutasu märgitakse ära enampakkumise teatises.

1.1.6. Intellektuaalomandi õigused – kõik olemasolevad ja/või tulevased õigused, mis on seotud leiutiste, patentide, kaubamärkide, tööstusdisainilahenduste, geograafiliste tähiste, autoriõiguste, ärialase reputatsiooni või muude intellektuaalomandi õigustega, mis on praegu olemas või ilmnevad tulevikus, sealhulgas kõik taotlused ja registreerimised, ajakohastamised ja lisandused mis tahes riigi või territooriumi jurisdiktsiooni seaduste alusel.

1.1.7. Külastaja – isik, kes külastab veebisaiti, aga ei ole kontot loonud.

1.1.8. Müüja – enampakkumise objekti omanik või tema volitatud isik, kes kavatseb müüa kinnisvara elektroonilise enampakkumise teel ja sõlmib ostu-müügilepingu ning volitab enampakkumise korraldajat enampakkumist korraldama.

1.1.9. Konto – eeskirja alusel loodud isiklik virtuaalne konto, et osaleda enampakkumistel kinnisvara omandamiseks. Külastaja registreerib (loob) konto veebisaidi tööriistade kaudu. NEWSEC registreerib külastajate avatud (loodud) kontod eeskirja alusel.

1.1.10. Ostja – enampakkumise võitja, kellega sõlmitakse ostu-müügileping.

1.1.11. Ostu-müügileping – enampakkumise objekti peamine ostu-müügileping, mis sõlmitakse müüja ja enampakkumise võitja (ostja) vahel.

1.1.12. Privaatsuspõhimõtted – veebisaidil sätestatud eeskirjad ja nõuded, mis määravad kindlaks veebisaidi kasutamisega seotud teabe kogumise, säilitamise ja kasutamise korra (sealhulgas enampakkumisel osalejate teabe ja isikuandmed).

1.1.13. Registreeritud kasutaja – iga füüsiline või juriidiline isik, kes on loonud veebisaidil konto enda või esindatava isiku nimel.

1.1.14. Eeskiri – näidatud veebisaidi kasutustingimuste punktis 3.1 ja kõik dokumendid, sätted, kohustused, nõuded ja (või) juhised, mis esitatakse veebisaidil või kuhu veebisaidilt suunatakse.

1.1.15. Veebisaidi kasutustingimused – veebisaidi kasutamisega seotud eeskirjad ja nõuded, mille NEWSEC on kehtestanud ja kinnitanud, samuti iga isiku (külastaja, enampakkumisel osalejate, ostjate ja müüjate) ja enampakkumise korraldaja õigused ja kohustused seoses veebisaidi kasutamisega.

1.1.16. Veebisait – spetsiaalne avalikult väljakuulutatud elektrooniline kinnisvara enampakkumise süsteem (platvorm), mille on välja töötanud ja mida haldab enampakkumise korraldaja ja mis on kättesaadav aadressil  https://newsec.lt/aukcionai  .

1.2. Veebisaidi kasutustingimustes määratlemata mõisted ja väljendid on määratletud muudes eeskirja dokumentides või muudes veebisaidil kättesaadavates nõuetes ja (või) juhendites.


2.  ÜLDSÄTTED

2.1. Veebisaidi kasutustingimused moodustavad eeskirja lahutamatu osa.

2.2. Veebisaidi kasutustingimused kehtivad kõikidele eeskirja dokumentidele, olenemata sellest, kas see on selgelt märgitud, välja arvatud juhul, kui eeskirja vastavas dokumendis on öeldud teisiti.

2.3. Viited jaotistele, punktidele, osadele, sätetele ja tingimustele, mis on määratletud veebisaidi kasutustingimustes või eeskirja konkreetses dokumendis, on viited nende dokumentide jaotistele, punktidele, osadele, sätetele ja tingimustele, milles selline viide on tehtud, kui ei ole märgitud teisiti. Sõnade „kaasatud“ või „sealhulgas“ kasutamisel või muude sarnase tähendusega sõnade kasutamisel arvestatakse, et neile järgneb sõna „piiranguteta“.

 

3.   VEEBISAIDI EESKIRI, SELLE RAKENDAMINE JA TÄIENDAMINE 

 3.1. Veebisaidil esitatud teave ja eeskiri määravad kindlaks sätted ja tingimused, mille alusel te võite veebisaiti kasutada ja osaleda veebis toimuvatel kinnisvara enampakkumistel. Eeskiri hõlmab ja selle lahutamatuks osaks on (järgmises loetelus ei ole eeskirja eraldi dokumendid esitatud tähtsusjärjekorras): 

3.1.1. konkreetse enampakkumise eeskiri;

3.1.2. elektrooniliste enampakkumiste korraldamise ja elluviimise eeskiri;

3.1.3. veebisaidi kasutustingimused;

3.1.4. privaatsuspõhimõtted.

Eeskiri on kättesaadav aadressil  https://newsec.lt/nt/en/auction-rules  , neid on võimalik samalt aadressilt igal ajal salvestada ja välja printida.

3.2. Kui veebisaidil sätestatud teabe, kohustuste, nõuete või juhiste ja eespool nimetatud eeskirja dokumentide vahel esineb lahknevusi, kohaldatakse eelnimetatud eeskirja dokumentide sätteid, kui muudes eeskirja dokumentides ei ole määratud teisiti.

3.3. Eeskirja eridokument jõustub selles nimetatud hetkest. Viide eeskirjale või muule eeskirja dokumendile on viide eeskirja kehtivale versioonile või muule kehtivale eeskirja dokumendile, kui ei ole sätestatud teisiti.

3.4. Veebisaidi kasutamine, sealhulgas veebisaidile sisselogimine, veebisaidile sisselogitud olemine, veebisaidi kasutamine, veebisaidilt andmete ja teabe kogumine tähendavad nõustumist kõigi eeskirja sätetega, kui eeskirja muudes dokumentides ei ole sätestatud teisiti. Kui te ei ole veebisaidil kontot loonud ega nõustu mis tahes tingimuse ja (või) eeskirja mõne dokumendiga, peate otsekohe lõpetama veebisaidi kasutamise (hoolimata veebisaidi kasutamise lõpetamisest jäävad eeskirja sätted ja tingimused kehtima kuni veebisaidi kasutamise lõpetamiseni kehtinud õigussuhtele, samuti eespool toodust tulenevatele õigussuhetele, isegi kui need tekivad pärast veebisaidi kasutamise lõpetamist).

3.5. NEWSECil on õigus omal äranägemisel eeskirja või selle mis tahes osa ja (või) eeskirjaga seotud mis tahes teavet parandada (sealhulgas muuta, redigeerida, täiendada, tühistada ja kustutada) ilma külastajat, registreeritud kasutajat ja (või) enampakkumisel osalejat ette teavitamata. Registreeritud kasutaja, kes on konto registreerinud, saab veebisaidil tutvuda eeskirja muudatuste, paranduste või täiendustega, ning kui registreeritud kasutaja soovib osaleda enampakkumisel, peab ta nõustuma muudetud eeskirjaga. Eeskiri kehtib kinnisvara hinna eest konkureerima asuvatele enampakkumisel osalejatele või veebisaiti kasutavatele külastajatele (registreeritud kasutajatele) veebisaidi kasutamise või enampakkumisel osalemise ajal. Kui te ei nõustu eeskirja konkreetsete muudatustega, on teil õigus lõpetada veebisaidi kasutamine, sealhulgas tühistada oma konto tingimuste jaotises 4 täpsustatud viisil.

 3.6. Konto loomiseks (tingimuste jaotises  4 määratletud viisil) ja enampakkumisel osalemiseks (enampakkumiste läbiviimise ja korraldamise eeskirjas  https://newsec.lt/nt/en/all-auctions  määratletud viisil) tuleb teil kinnitada, et olete tutvunud eeskirja ja nende veebisaidi kasutustingimustega, nõustute nendega ja kohustute neid järgima. Teie nõusolek registreeritakse, klõpsates nupule „I confirm that I have read the Rules and agree to them“ („Kinnitan, et olen eeskirjaga tutvunud ja nõustun sellega“) (või samalaadsele viitele, mis väljendab teie tahet), st nn märkeruudu kaudu. Kinnitusele lisatakse viide veebisaidil olevale enampakkumise eeskirjale või konkreetsele enampakkumisele kohaldatava eeskirja tekstile.

 

 4.  KONTO JA VEEBISAIDIL REGISTREERIMINE 

4.1. Enampakkumistel võivad osaleda üksnes need isikud, kes loovad veebisaidil enne enampakkumise algust isikliku konto ja sooritavad kõik elektrooniliste enampakkumiste korraldamise ja läbiviimise eeskirjas nimetatud toimingud. Registreeritud kontota külastajad võivad veebisaiti sirvida ja tutvuda avaldatud, käimasolevate või lõppenud enampakkumiste teabega, sealhulgas teabega kinnisvara müügi, kinnisvara alghinna jm kohta, samuti saata teateid enampakkumise korraldajale, tellida uudiskirju või loobuda nende tellimisest.

4.2. Konto saab luua i) füüsilise isikuna ja ii) juriidilise isikuna. Igal juhul tuleb täita kõik registreerimiseks nõutavad väljad.

 4.3. Konto loomiseks ja registreerimiseks klõpsake nupule „Log in“ („Logi sisse“) veebisaidi parempoolses ülaservas ning seejärel valige „Create an Account“ („Loo konto“). Kui olete sisestanud kõik veebisaidil nõutavad andmed, siis vajutage „Register“ („Registreeru“). Kui konto loomise vahekaardil nimetatud andmed jäävad sisestamata, ilmub veebisaidil valitud kinnisvara enampakkumise teabe juurde punane märkus sõnumiga „The profile information is incomplete“ („Profiili andmed ei ole täielikud“). Kuniks isiku kohta nõutavad andmed ei ole konto all ära täidetud, ei ilmu valikut „Attend the Auction“ („Osale enampakkumisel“) ja isik ei saa soovitud enampakkumisele registreeruda. 

4.4. Konto võib luua veebisaidil registreerudes, samuti hiljem, kasutades kontot kinnisvara enampakkumistel järgmiste tingimuste kohaselt:

4.4.1. kui olete 1) täielikult teovõimeline füüsiline isik, st isik, kes on täisealine (18-aastane), kelle teovõime ei ole kehtivate õigusaktide alusel piiratud, või 2) juriidilise isiku volitatud esindaja, kellel on asjakohased ja piisavad volitused, mis on vajalikud veebisaidi kasutamiseks, konto loomiseks või kinnisvara omandamiseks;

4.4.2. kui läbisite registreerimisprotsessi ja lõite konto nõuetekohaselt, järgides veebisaidi kasutustingimusi, privaatsuspõhimõtteid ja muid veebisaidil määratud nõudeid;

4.4.3. kui nõustute konto registreerimisel või hiljem (näiteks teabe esitamisel veebisaidi kasutamise ajal) esitama üksnes õigeid, täpseid ja täielikke andmeid, sealhulgas isikuandmeid, ning neid viivitamata ajakohastama, et vastavad andmed oleksid õiged, täpsed ja täielikud. Juhime tähelepanu, et eeskirja kohaselt tegutseval enampakkumise korraldajal ei ole kohustust kontrollida teie andmete ehtsust ja (või) õigsust, ning enampakkumise korraldaja eeldab, et kontol olev ja veebisaidil esitatud teave on õige, kui enampakkumise korraldajal ei ole mõjuvaid põhjuseid kinnitamaks vastupidist;

 4.4.4. kui esitate registreerimisvormil oma isikuandmed ja väljendate tahet seoses nende andmete töötlemise ja säilitamisega eeskirja ja muude kohaldatavate õigusaktide kohaselt. Nõusoleku väljendamine käib veebisaidil konkreetse nupu vajutamisega, st märkeruudu kaudu, nagu on selgitatud veebisaidi kasutustingimuste punktis  3.6.

Soovime märkida, et luues konto ja osaledes seejärel kinnisvara enampakkumisel, kinnitate, et kõik veebisaidi kasutustingimuste punktis 4.4 määratletud tingimused on täidetud ja te vastutate täielikult nende täitmise eest.

4.5. Kui olete registreerimise veebisaidil nõuetekohaselt ja täielikult läbi teinud, saadab enampakkumise korraldaja teile sellekohase teatise registreerimisvormil esitatud e-posti aadressile. Saadud teatele klõpsates suunatakse teid veebisaidi avalehele ning pärast kõigi punktis 4.3 sätestatud kontoandmete täitmist ja enampakkumise korraldaja kinnituse saamist on teil õigus osaleda kinnisvara enampakkumistel.

4.6. Pärast registreerimisprotseduuri läbitegemist saate kasutada veebisaidil olevaid seadeid ja võimalusi: saata sõnumeid veebisaidi administraatorile, muuta ja (või) hiljem täiendada oma isikuandmeid, vaadata, millistel enampakkumistel te olete osalenud, ning saada vahetu juurdepääs enampakkumise elektroonilisele protokollile. Teil on kohustus oma kontot juhtida, käsitleda ja muul viisil kasutada üksnes veebisaidi kasutustingimuste, muude eeskirjade, nõuete ja (või) juhiste kohaselt.

4.7. Kontole sisselogimiseks tuleks kasutada registreerumisel esitatud e-posti aadressi ja salasõna (sümbolid, mis võimaldavad registreeritud kasutaja veebisaidil tuvastada). Konto salasõna võib ajakohastada või muuta, klõpsates viitel „Forgot your password?“ („Kas unustasid salasõna?“ ja sisestades oma e-posti aadressi, kuhu süsteem saadab automaatse teatise koos aktiveerimiskoodiga. Registreeritud kasutaja saab e-kirjaga saadetud lingile klõpsates salasõna muuta ja veebisaidile logida. Kui konto registreerimise ajal esitatud e-posti aadressi on muudetud, see on kustutatud või aegunud, tuleb NEWSECile sellest teada anda ja määrata uus kehtiv e-posti aadress.

4.8. Veebisaidi teenused konto alt on tähtajatud, aga registreeritud kasutajal on õigus omal äranägemisel konto mis tahes põhjusel tühistada, välja arvatud juhul, kui registreeritud kasutaja (enampakkumisel osaleja) osaleb käimasoleval enampakkumisel. Kui registreeritud kasutaja (enampakkumisel osaleja) osaleb käimasoleval enampakkumisel, võidakse konto tühistada alles enampakkumise lõpus. Konto tühistamine ei vabasta pooli nende kohustustest (näiteks seoses osavõtutasu maksmisega), mis tekivad kuni konto tühistamiseni. Kui soovite oma konto veebisaidil tühistada (kustutada), peate tegema veebisaidi juhistes toodud vastavad toimingud ja (või) võtma ühendust NEWSECiga, kasutades nende kasutustingimuste jaotises 12 esitatud kontaktandmeid.

4.9. Konto on määratud teile ja te ei või seda NEWSECi loata kolmandatele isikutele võõrandada. Samuti ei või te anda kolmandatele isikutele õigust logida teie andmeid kasutades teie kontole, kui NEWSEC ei ole selleks luba andnud. Igal juhul ei vastuta NEWSEC teie andmete eest, kui need on edastatud kolmandatele isikutele, ega ka kahju eest, mis tuleneb konto ebaseaduslikust kasutamisest selliste kolmandate isikute poolt.

4.10. NEWSEC austab veebisaidi registreeritud kasutajate ja (või) külastajate privaatsust, mistõttu NEWSEC kogub, säilitab, kasutab ja avaldab andmeid, mida te veebisaidi kasutamisel esitate, üksnes privaatsuspõhimõtetes  https://newsec.lt/nt/en/privacy_policy  ja (või) kohaldatavates õigusaktides nimetatud viisil.

4.11. Teie vastutate kogu teabe, sealhulgas isikuandmete eest, mis teie kontol esitatakse, sellise teabe täpsuse eest, samuti kõigi toimingute eest, mida tehakse kasutades teie e-posti aadressi ja salasõna, välja arvatud juhtudel, kui teie sisselogimisandmed on avalikustatud kolmandatele isikutele ilma teie süü või hooletu käitumiseta. Te peate kaitsma oma sisselogimisandmeid, hoidma neid konfidentsiaalsena ja mitte avalikustama neid kolmandatele isikutele, mitte looma sellist olukorda ja tegema kõik endast oleneva, et kaitsta oma sisselogimisandmeid avalikustamise eest mis tahes volitamata kolmandatele isikutele, et need isikud ei saaks kasutada teie kontot veebisaidil pakutavate teenuste saamiseks ja (või) kinnisvara enampakkumistel osalemiseks. Registreeritud kasutaja peab NEWSECile otsekohe teada andma sisselogimisandmete kadumisest või oma sisselogimisandmete või konto loata kasutamisest. Kui NEWSECi ei teavitata selles punktis määratud korras, arvestatakse, et sisselogimisandmeid ja seega kontot kasutab registreeritud kasutaja, kes kannab kogu riisikot ja vastutust eeskirjas sätestatud kohustuste täitmise eest (näiteks kaotate õiguse osavõtutasu tagastamisele).

4.12. NEWSECil on õigus teid igal ajal hoiatada või peatada, piirata või tühistada teie juurdepääsu kontole ajutiselt ja (või) tähtajatult, kui te olete põhjustanud nende kasutustingimuste jaotises 5 nimetatud rikkumise, ei ole sisse loginud ja (või) oma kontot kasutanud viimase 2 (kahe) aasta jooksul.

4.13. Kui teie konto tühistatakse mis tahes põhjusel, ei pääse te oma andmete või muu veebisaidil pakutava teabe juurde juhul, kui privaatsuspõhimõtetes või eeskirjas ei ole märgitud teisiti. Teie andmed kustutatakse ja neid ei säilitata enam eeskirjas määratud korras. Kui soovite endiselt enampakkumistel osaleda, peate konto uuesti looma (et tutvuda eeskirja kehtiva versiooniga), registreeruma soovitud enampakkumisele ja esitama kõik vajalikud andmed/dokumendid eeskirjas kehtestatud korra kohaselt.

 

 5.  VEEBISAIDIL KEELATUD TEGEVUS 

5.1. Järgmised tegevused on veebisaidil keelatud ja te nõustute neid mitte tegema:

5.1.1. esitada vale, eksitavat või ebatäpset teavet;

5.1.2. kasutada veebisaiti viisil, mis võib kahjustada teisi isikuid, nende vara või õigustatud huve, ning teha toiminguid, mis NEWSECi arvates avaldavad ja võivad avaldada põhjendamatut ja ebaproportsionaalset mõju veebisaidi infrastruktuurile;

5.1.3. muuta, tõlkida, kohandada, redigeerida, dekompileerida ja (või) modifitseerida programme, mida NEWSEC kasutab ja mis on seotud veebisaidi või veebisaidil enampakkumiste läbiviimisega;

5.1.4. kasutada tarkvara viisil, mis võib häirida veebisaidi tegevust või kahjustada veebisaiti või tarkvara, riistvara, arvutisüsteeme või võrke, või kahjustada veebisaidi sisu, tarkvara, programme, paigaldisi või sidelahendusi või muul viisil häirida veebisaidi, NEWSECi, ostjate või muude kolmandate isikute tegevust; mida tavaliselt nimetatakse viirusteks või ussideks ja (või) mille eesmärk on häirida veebisaidi tegevust, kahjustada veebisaiti või muul viisil muuta veebisaiti ja (või) selle tegevust või muud tarkvara, riistvara, arvutisüsteeme või võrke; mis võimaldab teil või muul isikul pääseda veebisaidile ja lõpetada veebisaidi tarkvara või riistvara tegevus või muu veebisaidi tarkvara või riistvara tegevus või põhjustada häireid selle töös või levitada teavet (eesmärgiga takistada pakkumiste esitamist, mõjutada ebaseaduslikult enampakkumise võitja määramist või mis tahes muid tegevusi, mis raskendavad/piiravad või häirivad veebipõhiste enampakkumiste läbiviimist);

5.1.5. kasutada tarkvara või muid automaatseid meetmeid, et saada ja (või) koguda veebisaidilt teavet ilma NEWSECi kirjaliku loata;

5.1.6. kasutada veebisaiti ja (või) registreerida konto veebisaidil, kasutada juba olemasolevat kontot, kui esineb mõni veebisaidi kasutustingimuste punktis 4.4 sätestatud tingimustest ja (või) kui teie õigus kontot kasutada on ajutiselt ja (või) tähtajatult peatatud;

5.1.7. kopeerida, muuta või levitada veebisaidi või selle osa sisu ilma kirjaliku loata;

5.1.8. esitada NEWSECi nimel teavet ilma NEWSECi kirjaliku nõusolekuta;

5.1.9. luua mitut kontot, et osaleda samal enampakkumisel ja tõsta kunstlikult enampakkumise objekti hinda;

5.1.10. rikkuda eeskirja sätteid.

 5.2. Te nõustute, ilma et NEWSEC võtaks muid meetmeid, et veebisaidi kasutustingimuste punktis  5.1 nimetatud rikkumised annavad NEWSECile õiguse teid hoiatada, piirata, peatada või tühistada teie juurdepääs kontole, piirata või keelata teie tegevust veebisaidi konto kaudu, sealhulgas kinnisvara enampakkumisel osalemise võimalust, ning NEWSEC võib igal ajal rakendada tehnilisi ja (või) õigusmeetmeid, et piirata teie juurdepääsu veebisaidile, ilma et see piiraks muude meetmete võtmist.

5.3. Nõustute, et NEWSECil on õigus ühepoolselt otsustada veebisaidi või selle osa kasutamise punkti 5.2 kohaldamise üle. Samuti kohustute võtma NEWSECi kohta vastu otsuseid, mis on sellega seotud. Niisugusel juhul peate lõpetama veebisaidi kasutamise oma konto või muu konto kaudu, samuti ei tohi te registreerida uut kontot, kui NEWSEC ei anna vastavate toimingute jaoks eraldi nõusolekut. Lisaks muule võidakse teid õigusaktide alusel kohtu alla anda eeskirja või kolmandate isikute õiguste rikkumise eest, millisel juhul võib/võivad kohalduda asjaomane vastutus ja sanktsioonid.

 

6.  VASTUTUS

6.1. Enampakkumise korraldaja ei kontrolli teavet, mida te veebisaidil esitate ja täpsustate; NEWSEC ei kontrolli ka teie isikusamasust ega andmeid, kuid jätab endale õiguse neid kontrollida, kui eeskirja muudes dokumentides või veebisaidil sätestatud muudes juhistes ei ole määratud teisiti. Lisaks ei kontrolli ega garanteeri NEWSEC ühegi registreeritud kasutaja ja (või) enampakkumisel osaleja võimet või isiku volitusi tegutseda juriidilise isiku nimel.

6.2. NEWSEC kasutab mõistlikke füüsilisi, elektroonilisi ja menetluslikke meetmeid ja meetodeid, et kaitsta teavet kaotsimineku, varguse või loata kasutamise, avalikustamise või muutmise ja sarnaste toimingute eest. Juhime tähelepanu, et NEWSEC ei garanteeri ega või garanteerida teie isikuandmete turvalisust, kuna need esitatakse ja kogutakse interneti kaudu. Teil on võimalik maandada isikuandmete ebaseadusliku kasutamise riski, kui tegutsete ettevaatlikult ja võtate arukaid turvameetmeid, näiteks valite keerulise parooli, kasutate uusimat viirusetõrjetarkvara jne.

6.3. Ehkki NEWSEC kasutab konkreetseid meetmeid veebisaidi sisu kaitsmiseks, ei garanteeri NEWSEC, et veebisait ja (või) allalaaditud failid ei sisalda viiruseid. Seepärast soovitame teil kasutada lisameetmeid kaitseks viiruste eest ning teatada enampakkumise korraldajale viivitamata kõigist täheldatud viiruse- ja muudest kahjulikest programmidest.

6.4. NEWSEC ei vastuta mingil kujul teie või kolmandate isikute eest kaudse või juhusliku kahjumi, sissetuleku kaotuse, ärivõimaluste või ettevõtte maine vähenemise, äritegevuse või sissetuleku kaotuse (otsese või kaudse), mis tahes nõude ja kahjude eest, mis on tingitud teie tegevusest veebisaidil või on sellega seotud.

 

7.   VEEBISAIDI KASUTAMISE TEHNILISED TINGIMUSED 

7.1. NEWSEC teeb kõik endast oleneva, et tagada veebisaidi asjakohane funktsionaalsus, selle talitluspidevus ja tõrgeteta toimimine „olemasoleval kujul“ või eeskirja koostamise ajal „kättesaadaval kujul“, ning annab külastajatele / registreeritud kasutajatele / enampakkumisel osalejatele juurdepääsu sellele ilma otseste või kaudsete garantiide ja kinnitusteta, sealhulgas garantiide ja kinnitusteta veebisaidi täpsuse, sihipäraseks kasutamiseks sobivuse, nime, rikkumatuse vms kohta. Te mõistate ja nõustute, et väliste tegurite (katkestused elektritoites või internetiühenduses, sõda, vääramatu jõud jne) tõttu ei saa enampakkumise korraldaja püsivalt tagada veebisaidi täielikku (100%) kättesaadavust. Selliste asjaolude korral ja põhjendatuse põhimõtte alusel võib enampakkumise kuulutada ebaõnnestunuks, lõppenuks, seda pikendada või teatada uue kinnisvara enampakkumise korraldamisest. Kui täheldate veebisaidi ebasobivat toimimist või häireid selle toimimises, peate sellest NEWSECile teada andma.

7.2. NEWSEC ei vastuta selle eest, et teave käimasolevate enampakkumiste kohta, eriti pakkumiste, vahemike/hinna või viimase suurima pakkumise kohta, ei ole internetikatkestuste, muude tehniliste probleemide ja süsteemi ühildamatuse tõttu alati reaalajas (võrgus) ajakohastatud, mistõttu soovitatakse enampakkumisel osalejatel regulaarselt kontrollida, kas asjaomane teave on ajakohane, ja värskendada veebisaidil olevat teavet funktsiooniga „Refresh the Page“ („Värskenda lehte“).

7.3. NEWSECil on õigus täielikult või osaliselt, ajutiselt või alaliselt piirata juurdepääsu veebisaidile, samuti eelneva hoiatuseta, omal äranägemisel muuta, modifitseerida, redigeerida, kustutada, tühistada või mitte uuendada mis tahes osa veebisaidist või veebisaidi tegevusest, välja arvatud juhul, kui registreeritud kasutaja osaleb käimasoleval enampakkumisel. Kui registreeritud kasutaja osaleb käimasoleval enampakkumisel, võib vastavaid toiminguid teha alles pärast enampakkumise lõppu.

7.4. Kõik veebisaidi tegevusega seotud tähelepanekud ja (või) kaebused võib esitada nende kasutustingimuste jaotises 12 nimetatud NEWSECi kontaktandmetel. Teil tuleb täpsustada oma nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, kirjeldada veebisaidi ebasobivat tegevust, viga, tõrget vms ning võimaluse korral lisada kuupäev (kellaaeg) ja kestus.


8.  INTELLEKTUAALOMANDI ÕIGUSED

8.1. NEWSEC või kolmandad isikud, kui see on sõnaselgelt märgitud, säilitavad intellektuaalomandi õigused veebisaidi, domeeni ja selle sisu suhtes eeskirjale kehtivate õigusaktide suurimas lubatud ulatuses. Kõik eriõigused säilitatakse kogu maailmas. Te ei või muuta, kopeerida, taasluua, korduvalt avaldada, üles laadida, esitada, saata, müüa, luua tuletatud teoseid, kasutada või levitada veebisaiti, selle sisu (sealhulgas eeskirja dokumenti), sealhulgas teksti, graafikat, koodi ja (või) tarkvara või muud sisu, kui NEWSEC ei ole andnud kirjalikku luba sellisteks tegevusteks või kui need tegevused ei ole sõnaselgelt lubatud eeskirja eritingimustes. Sellest hoolimata võite printida ja (või) alla laadida veebisaidi üksikuid lehekülgi vaid isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks, tingimusel et te ei muuda ega kustuta sellest materjalist ühtegi hoiatust intellektuaalomandi õiguste kohta.

8.2. Kinnitate ja nõustute, et NEWSEC on kõigi veebisaidil ja domeenil olevate intellektuaalomandi õiguste omanik ja tal on seaduslik õigus kasutada intellektuaalomandi õigusi; samuti kinnitate ja nõustute, et teile ei ole antud ühtegi intellektuaalomandi õigust veebisaidil ja (või) veebisaidi suhtes, kui eeskirjas pole sõnaselgelt täpsustatud teisiti.

8.3. Kõik veebisaidil kättesaadavate kaupade ja teenuste margid kuuluvad NEWSECile või NEWSEC kasutab neid seaduslikult (sealhulgas müügiks pakutavate kaupade ja teenuste margid). Eeskiri ei anna muid õigusi kaupade ja (või) teenuste markide kasutamiseks.

8.4. Veebisaidi sisu võib tsiteerida juhul, kui NEWSECilt on saadud eelnev kirjalik nõusolek ja tsiteeritud sisu allikas on nõuetekohaselt viidatud.


9.  TEATISED

9.1. NEWSEC ja külastajad ja/või registreeritud kasutajad suhtlevad veebisaidil olevate teatiste ja/või e-posti teel, kui eeskiri ei sätesta teisiti või kui kirjalikes taotlustes/päringutes ei ole esitatud teisiti. Nõustute saama meie e-kirju ning nõustute, et need elektroonilised teatised on turvalised ja vastavad õigusaktide alusel kohaldatavatele nõuetele ning kirjalike teatiste vormile. Kui NEWSEC esitab teatise veebisaidi kaudu ja (või) saadab selle teie kontol täpsustatud e-posti aadressil, arvestatakse, et olete teatise kätte saanud.

9.2. Kõik NEWSECile adresseeritud ja õigusjõuga teatised, mis on seotud veebisaidi kasutustingimuste ja (või) eeskirja sätetega, peavad olema kirjalikus vormis ja toimetatud meile isiklikult või kättesaamistõendi alusel, kasutades veebisaidi kasutustingimuste jaotises 12 nimetatud NEWSECi kontaktandmeid. Teatised, mis teie nimel NEWSECile saadetakse, jõustuvad kättesaamise kuupäevast.


10.  KOHALDATAV ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

10.1. Kui Leedu Vabariigi õiguse imperatiivsed sätted, sealhulgas Euroopa Liidu õiguse imperatiivsed sätted, ei nõua teisiti, kehtib eeskirjale ja eeskirja eraldi dokumentidele, samuti nendest tulenevatele või nendega seotud õigussuhetele (sealhulgas nende sõlmimisele, kehtivusele, kehtetusele, täitmisele, lõpetamisele ja tühistamisele) Leedu Vabariigi õigus, mille lahutamatu osa on Euroopa Liidu õigus.

10.2. Iga vaidlus, erimeelsus või nõue, mis tuleneb eeskirjast või on seotud eeskirja, selle rikkumise, lõpetamise, tühistamise või kehtivusega, lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimiste teel ei õnnestu kokkulepet saavutada, lahendatakse vaidlus kohtus Leedu Vabariigi õigusega määratud korras, juhul kui eeskirja eraldi dokument või imperatiivselt kohaldatavate õigusaktide sätted ei määra teisiti.

10.3. Lisaks õigustele, mis teil on kasutustingimuste punkti 10.2 alusel seoses vaidluste lahendamisega, võidakse teie ostu-müügilepingu tingimustega seotud nõuded lahendada ilma kohtumenetluseta, kui olete registreeritud füüsilise isikuna. Kui teil on nõudeid seoses veebisaidi kaudu ostetud kinnisvaraga, võite need esitada riiklikule tarbijakaitseametile, järgides ameti määratud ja kohaldatavat vaidluste lahendamise korda, või muudele konkreetsetele asutustele, kasutades vaidluste elektroonilise lahendamise veebisaiti aadressil  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main  .


11.  LÕPPSÄTTED

11.1. NEWSECil on õigus igal ajal omal äranägemisel muuta veebisaidi materjale või sisu, piiramata seejuures ostja õigusi, sealhulgas ostu-müügilepingu tingimusi enne selliste muudatuste tegemist, samuti teavet kavandatavate või käimasolevate kinnisvara enampakkumiste kohta.

 11.2. Küsimus, mida ei ole nendes veebisaidi kasutustingimustes ja (või) muus eeskirja dokumendis käsitletud, lahendatakse kehtivate õigusaktide sätete alusel  .

11.3. Kui eeskirja dokumendi mis tahes säte on vastuolus õigusaktidega või muutub vastuoluliseks pärast selle muutmist või on muul põhjusel kehtetu, ei muuda see kehtetuks eeskirja asjaomase dokumendi ülejäänud sätteid. Sel juhul asendab NEWSEC selle viivitamata õiguslikult siduva sättega, mis sarnaneb kehtetu sättega ja vastab eeskirja vastava dokumendi eesmärgile.

11.4. Teil ei ole õigust võõrandada oma eeskirjast tulenevaid ja (või) eeskirjaga seotud õigusi ja kohustusi muudele kolmandatele isikutele ilma NEWSECi eelneva kirjaliku ja sõnaselge nõusolekuta. NEWSECil on õigus ilma teie nõusolekuta võõrandada mis tahes õigused ja kohustused ükskõik millisele isikule kooskõlas eeskirja dokumentidega. Võõrandamise korral muutuvad eeskirja dokumentide sätted õigusjärglase jaoks siduvaks, andes vähemalt samad tagatised ja (või) õigused, mis kehtivad teile eeskirja dokumentide alusel.

11.5. NEWSEC ei vastuta teie kulude, sealhulgas interneti- või muude tasude või maksete eest teenusepakkujatele ja (või) muudele kolmandatele isikutele, mida te peate tasuma seoses veebisaidi kasutamise ja (või) veebisaidi kaudu ostu-müügilepingu sõlmimisega.


 12.  KONTAKTISIKUD 

Kui vajate abi või teil on küsimusi ja (või) kaebusi eeskirja tõlgendamise ja (või) kohaldamise kohta, võtke NEWSECiga ühendust järgmistel kontaktandmetel ja vastame kõigile teie päringutele nii kiiresti kui võimalik (kui olete tarbija, siis hiljemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul), kasutades kontaktandmeid, mille olete esitanud punktis 9 sätestatud korras.

Enampakkumise korraldaja kontaktandmed:

UAB „Newsec advisers LT“

Konstitucijos ave. 21C, Vilnius, LT-09306, Leedu Vabariik

E-post:  aukcionai@newsec.lt 

Tel: +370 5 252 6444

 

See sait kasutab meie veebisaidi nõuetekohaseks toimimiseks vajalikke küpsiseid. Soovime seada analüütilised ja reklaamiküpsised, et pakkuda teile kõige asjakohasemat kogemust, pidades meeles teie eelistusi ja korduvaid külastusi. Klõpsates "Nõustun", nõustute kõigi mittevajalike küpsiste kasutamisega. Saate valida, milliseid küpsiseid kasutada, ja saada lisateavet, külastades meie küpsiste poliitikat.
x