Oksjoni reeglid

 Siinsed eeskirjad kehtivad oksjoni korraldamisele ja läbi viimisele, kui vastava oksjoni jaoks ei ole esitatud teisi, spetsiifilisi eeskirju. Kui vastava oksjoniga on seotud teised eeskirjad, tuleb oksjon läbi viia nende eeskirjade kohaselt ning need eeskirjad on siduvad kõigile isikutele, kes soovivad oksjonil osaleda. 

Uuendatud versioon. Kehtib 1. jaanuarist 2022


 ELEKTROONILISTE OKSJONITE KORRALDAMISE JA LÄBI VIIMISE EESKIRJAD 


1. EESKIRJADES KASUTATUD MÕISTED

1.1. Oksjon või elektrooniline oksjon  – müüjale kuuluva kinnisvara müük elektrooniliste vahendite teel, mille käigus müüjale kuuluvat kinnisvara pakutakse müügiks vahendaja – oksjonipidaja – kaudu, kusjuures oksjonil osalejate arv on piiramatu ning ostu-müügileping sõlmitakse kõige kõrgema hinna pakkunud oksjonil osalejaga.

1.2. Oksjonil osaleja  registreeritud kasutaja, kes soovib osaleda elektroonilisel oksjonil ning on esitanud kõik siinsetes eeskirjades nimetatud dokumendid, tasunud liitumistasu ja kelle registreerumise oksjonipidaja on selles dokumendis kirjeldatud korra kohaselt heaks kiitnud.

1.3. Oksjoni dokumendid  kõik käimasoleva oksjoniga seotud dokumendid, sealhulgas oksjonil osalejate esitatud dokumendid, oksjoni eseme kirjeldus ja muud oksjoni läbiviimise ning ostu-müügilepingu sõlmimisega seotud dokumendid.

1.4. Oksjoni võitja  oksjonil osaleja, kes pakub kõige suurema hinna ning kuulutatakse oksjoni võitjaks, või ainus registreerunud oksjonil osaleja, kes pakub oksjoni eseme esialgse hinna.

1.5. Teise koha võitja  – oksjonil osaleja, kes pakub suuruselt teise hinna.

1.6. Oksjoni ese  müüjale kuuluv kinnisvara, mida oksjonil müüakse.

1.7. Oksjonipidaja  – Newsec Advisers EE OÜ, registrikood 11388266, juriidiline aadress Pärnu mnt 12, 10148, Tallinn, Eesti, või mõni teine nendes eeskirjades nimetatud asjaomase oksjoniga seotud ettevõte.

1.8. Lähisugulased  – isiku abikaasa, elukaaslane, partner, kui partnerisuhe on registreeritud seadusega sätestatud korras (edaspidi „partner“) ja tema vanemad (kasuvanemad), lapsed (lapsendatud lapsed), vennad (kasuvennad), õed (kasuõed), vanavanemad, lapselapsed ja nende abikaasad, elukaaslased ja partnerid.

1.9. Liitumistasu – oksjonil osaleja rahaline makse, mis tasutakse enne oksjonile registreerumist teates täpsustatud pangakontole. Liitumistasu summa arvutatakse kooskõlas eeskirjade punktiga 3.3.2.4. Konkreetne tasumisele kuuluv liitumistasu summa tuuakse välja teates.

1.10. Konfidentsiaalne teave – igasugune kirjalikult, elektrooniliselt, visuaalselt või suuliselt esitatud mitteavalik teave ja andmed, st teade, oksjoni eseme kohta käivad tehnilised dokumendid ja projektid, seoses oksjoni esemega sõlmitud liisingu- ja muud lepingud ning mis tahes teised oksjoni esemetega seotud dokumendid, samuti igasugune muu ärialane, finantsalane, juriidiline või tehniline teave või andmed, mille oksjonipidaja ja/või müüja esitab või avaldab registreeritud kasutajatele, sõltumata sellest, kas selline teave või materjal on konfidentsiaalsena tähistatud. Konfidentsiaalne teave hõlmab kõiki oksjoni esemega seotud dokumentide koopiaid, kokkuvõtteid ja tulemusi, samuti esialgse müügilepingu sõlmimist puudutavat teavet ning vestlusi ja läbirääkimisi, sealhulgas nende vestluste ja läbirääkimiste sisu.

Järgmist teavet ei käsitleta konfidentsiaalse teabena:

- see on avalikult kättesaadav, välja arvatud juhul, kui teave on saanud avalikult kättesaadavaks konfidentsiaalse teave kaitsmise kohustuse rikkumise tõttu;

- see on saadud sõltumatult ja seaduslikult kolmandalt isikult ilma teabe avalikustamist puudutavate piiranguteta;

- registreeritud kasutaja oli sellest teadlik enne selle kohustuse võtmist ning teave saadi õigusaktidest tulenevaid nõudeid rikkumata.

1.11. Esialgne ostu-müügileping – ostja ja müüja vaheline kokkulepe ostu-müügilepingu sõlmimise kohta. Esialgne ostu-müügileping tuleb sõlmida notariaalselt.

1.12. Müüja – oksjoni eseme omanik või tema volitatud isik, kes soovib elektroonilise oksjoni kaudu kinnisvara müüa ja sõlmib omaniku nimel ostu-müügilepingu ning kes volitab oksjonipidajat eseme oksjonit korraldama.

1.13. „Osta kohe“ hind  – oksjoni eseme teates märgitud hind, mille eest registreeritud kasutajatel on õigus oksjoni ese osta enne oksjoni algust, järgides eeskirjade punktis 5 kirjeldatud korda.

1.14. Ostja – oksjoni võitja, kellega sõlmitakse ostu-müügileping.

1.15. Ostu-müügileping – müüja ja oksjoni võitja (ostja) vahel sõlmitav oksjoni eseme ostu-müügi põhileping. Ostu-müügileping tuleb sõlmida notariaalselt ning koosneb võlaõiguslikust lepingust ja asjaõiguslepingust.

1.16. Platvorm või veebileht  – spetsiaalne avalikustatud elektrooniline kinnisvaraoksjonisüsteem (platvorm), mille on välja töötanud ja mida haldab oksjonipidaja ning mis on leitav järgmiselt aadressilt:  https://newsec.ee/kv/ee/all-auctions  .

1.17. Registreeritud kasutaja – mis tahes füüsiline või juriidiline isik, kes on loonud veebilehel enda või esindatava isiku nimel konto.

1.18. Teade – oksjoni esemega seotud teadaanne, mis avaldatakse platvormil ning mis hõlmab eeskirjade punktis 3.3 nimetatud põhinõudeid, oksjoni tingimusi ning muud konkreetse oksjoniga seotud teavet.

1.19. Eeskirjad  need oksjonipidaja poolt platvormi kaudu läbi viidavate elektrooniliste oksjonite korraldamise ja läbi viimise eeskirjad.

2. ÜLDSÄTTED

2.1.  Nende eeskirjadega sätestatakse kinnisvaraoksjonite korraldamise ja läbi viimise tähtsamad põhimõtted, kord ja oksjonitel osalevatele isikutele kehtivad nõuded, nende õigused, kohustused ja avalike kinnisvaraoksjonitega seotud kohustused. Eeskirjad on koostatud kooskõlas Eesti võlaõigusseaduse ning teiste eeskirjade avaldamise ajal kehtivate õigusaktide sätetele.

2.2.  Need eeskirjad (sealhulgas teate ja teiste eeskirjades viidatud dokumentide vormid) kehtivad ning neid tuleb tõlgendada koos  veebilehe kasutamise tingimuste  ja  andmekaitsepõhimõtetega  , mis avaldatakse veebilehel  https://newsec.ee/kv/ee/all-auctions  . Eeskirjad ja veebilehe kasutamise tingimuste / andmekaitsepõhimõtete vaheliste lahknevuste korral rakendatakse siinsete eeskirjade sätteid.

2.3.  Need eeskirjad on siduvad kõigile isikutele, kes osalevad oksjonil või soovivad oksjonil osaleda. Kui teates viidatakse teistele (spetsiifilistele) oksjoni eeskirjadele või kui sellised teised eeskirjad on konkreetse oksjoniga seotud, rakendatakse vastavale oksjonile kehtivaid teisi (spetsiifilisi) eeskirju, välja arvatud juhul, kui sõnaselgelt on täpsustatud teisiti.

2.4.  Siinsed eeskirjad ja/või teised (spetsiifilised) oksjoni eeskirjad, kui need kehtivad, muutuvad seaduslikult siduvateks dokumentideks, kui registreeritud kasutaja, kes soovib oksjonil osaleda või oksjoni eseme osta, nendega nõustub. Registreeritud kasutaja nõusolekut väljendatakse (kinnitatakse) iga kord oksjonile registreerumisel kasti „Kinnitan, et olen oksjoni eeskirjad läbi lugenud“ (või samalaadse isiku tahteväljendust kinnitava kasti) märgistamise teel. Kinnitusega peab kaasnema viide veebilehel avaldatud oksjoni eeskirjadele või konkreetsele oksjonile kehtivale tekstile.


3. OKSJONI VÄLJAKUULUTAMINE

3.1.  Teave iga kavandatud oksjoni kohta avaldatakse eelnevalt veebilehel ning reklaamiportaalides javeebilehtedel www.kuldnebors.ee,www.city24.ee ja Error! Hyperlink reference not valid. hiljemalt siis, kui algab registreeritud kasutajate oksjonile registreerumine. Selle teabe võib avaldada ka müüja veebilehel või muudes avalikult juurdepääsetavates kanalites või saata registreeritud kasutajale õigusaktide sätete kohaselt e-posti teel, kui registreeritud kasutaja on avaldanud soovi saada uudiskirju.

3.2.  Kavandatavate oksjonite teadetele juurdepääsu saamiseks tuleb klõpsata veebilehe ülaservas lingil „Oksjonil osalejale“ ja seejärel valida „Oksjonid“. Kuulutusi saab ka filtreerida, valides eelistatud otsingukriteeriumid.

3.3.  Elektroonilise oksjoni teade peab hõlmama järgmist teavet:

3.3.1. Teave oksjoni eseme kohta:

3.3.1.1.  Kinnisvaraobjekti, maatüki või muu oksjonile pandava kinnisvara andmed (vara nimi/kirjeldus, registriosa number maakatastris ja maatüki katastrinumber või -numbrid, aadress, pindala, peamine kasutusotstarve või kasutamise meetod, spetsiaalse maakasutuse tingimused, teave piirangute kohta, koormatised ja kolmandate isikute õigused (sh seoses oksjoni esemega kolmanda isiku kasuks sõlmitud rendilepingud), kui need on olemas) ning muud oksjoni eset iseloomustavad andmed või dokumendid.

 3.3.2. Teave oksjoni kohta (oksjoni tingimused): 

3.3.2.1.  oksjoni eseme esialgne hind. Oksjoni eseme esialgne hind ümardatakse matemaatika reeglite kohaselt täisarvuks (hind tuuakse välja eurodes ilma sentideta);

3.3.2.2.  minimaalne hinna tõstmise (intervall) summa (käibemaksuta);

3.3.2.3.  „osta kohe“ hind ja tingimused, kui neid konkreetse oksjoni korral rakendatakse;

3.3.2.4.  liitumistasu summa, selle tasumise tingimused ja makse tegemise kord;

Liitumistasu summa määratakse kindlaks oksjoni eseme esialgse hinna alusel (kui vastava oksjoni korral ei ole kehtestatud mõni teine summa):

 Oksjoni eseme esialgne hind eurodes (käibemaksuta) 

Liitumistasu summa eurodes

Kuni 15 000

300

15 001–25 000

1000

25 001–50 000

3000

50 001–150 000

5000

150 001–300 000

10 000

300 001–1 000 000

30 000

1 000 001–2 000 000

100 000

Alates 2 000 001

200 000

Liitumistasu maksimaalne summa ei tohi olla suurem kui 10% oksjoni eseme esialgsest hinnast.

3.3.2.5.  pangakonto number, millele liitumistasu tuleb tasuda;

3.3.2.6.  oksjoni alguse/lõpu kuupäev ning oksjoni osaleja ja oksjoni registreerimise aeg;

3.3.2.7.  oksjonidokumentide vormid ja esitamise kord;

3.3.2.8.  teave oksjoni eseme ülevaatamise aja ja võimalikkuse kohta, kui see on teada;

3.3.2.9.  esialgse ostu-müügilepingu projekt (kui see koostatakse) või ostu-müügilepingu tingimused või lõpliku arveldamise tingimused;

3.3.2.10.  oksjonipidaja määratud töötaja nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;

3.3.2.11.  muu konkreetse oksjoni läbi viimisega seotud teave.

3.4.  Lisaks punktis 3.3 toodud teabele võib teates välja tuua ka asjaolu, et ühe oksjoni eseme all on kokku viidud mitu kinnisvaraobjekti, mida müüakse koos. Sel juhul käsitletakse selliseid kinnisvaraobjekte ühe oksjoni esemena, millele määratakse üks identifitseerimisnumber, ning oksjonil osalejad võivad pakkumisi teha ainult tervele oksjoni esemele. Oksjonil osaleja peab tegema pakkumise tervele oksjoni esemele; kui pakutud hinnad ei vasta terve oksjoni eseme summaarsele pakkumishinnale, hinnatakse oksjoni võitja välja selgitamisel ainult summaarse pakkumishinnaga pakkumisi.

3.5.  Oksjonil osaleda sooviv isik saab oksjoni dokumentidega tutvuda oksjonipidaja ja müüja kehtestatud korra kohaselt, olles eelnevalt allkirjastanud konfidentsiaalse teabe kaitsmise kohustuse, kui asjaomane teave ei ole avalikult kättesaadav. Konfidentsiaalse teabe kaitsmise kohustuse vormi võib lisada teatele või esitada huvitatud poole nõudmisel eraldi.


4. OKSJONIL OSALEJATE REGISTREERIMINE

Üldsätted

4.1.  Elektroonilisel oksjonil võivad osaleda kõik Eesti Vabariigi või välisriikide füüsilised isikud, juriidilised isikud, isikute rühmad, muud organisatsioonid ning juriidiliste isikute või muude organisatsioonide filiaalid või esindused (kui seadusega ei ole sätestatud teisiti), kellel või millel on Eesti Vabariigi seaduste kohaselt piiranguteta õigus oksjoni ese omandada ning mis vastavad selle dokumendiga sätestatud nõuetele. Kui elektroonilisel oksjonil osaleb osalejate rühm, tuleb vastavas oksjonipidajale saadetavas volikirjas välja tuua, millisel rühma liikmel on õigus rühm oksjonil osalejaks registreerida, rühma nimel hinnapakkumisi esitada, rühma nimel muid teateid saata ning saada rühma nimel teisi õigusaktidest tulenevaid või eeskirjadega kehtestatud oksjoniga seotud õigusi ja kohustusi. Rühma liikmed vastutavad solidaarselt oksjonil osaleja kohustuste täitmise eest (võlaõigusseaduse § 65).

4.2.  Isik, kes soovib elektroonilisel oksjonil osaleda ning oksjoni eset osta, ei tohi olla müüja/oksjonipidaja kontserni töötaja, vastava kontserni nõukogu või juhatuse liige ega selliste isikute lähisugulane, kui vastavate isikute osalemine võib mõistlikkuse seisukohast lähtudes põhjustada õigusaktides või teistes poolte heaks kiidetud dokumentides määratletule vastava huvide konflikti.

4.3.  Füüsiline isik võib oksjonile registreeruda enda nimel või teise füüsilise või juriidilise isiku esindajana, esitades nende eeskirjadega kehtestatud korra kohaselt oma volitusi kinnitavate dokumentide koopiad. Juriidiline isik võib oksjonil osaleda esindaja kaudu – juriidilise isiku juhi või mõne teise volitatud isiku kaudu. Kui oksjonil osaleja esindab oksjonil osaledes teist isikut, peab esindaja välja tooma esindatava füüsilise või juriidilise isiku koodi ning esitama esindamise alust kinnitavad dokumendid. Kui esindatav füüsiline isik ei ole Eesti Vabariigi kodanik, tuleb esitada füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi ja sünnikuupäev ning võimaluse korral täpsustada ka tema isikukood ja kodakondsus. Kui esindatav juriidiline isik ei ole registreeritud Eesti Vabariigis, tuleb täpsustada juriidilise isiku nimi, registrikood ja riik, kus juriidiline isik on registreeritud, ning hinnata tuleb oksjoni eseme omandamisele kehtivaid nõudeid.

4.4.  Kui esindatavad isikud ei ole välja toodud, eeldatakse, et oksjonil osaleja esindab iseennast ning temast saab oksjoni võitmise korral ostja. Kui välja on toodud üks või mitu esindatavat isikut, saab või saavad omandatava vara omanikuks vastav isik või isikud.

4.5.  Füüsiline isik võib konkreetsel oksjonil osalejaks või juriidilise või füüsilise isiku esindajaks registreeruda ainult ühel korral. Oksjonil osalejana või juriidilise või füüsilise isikuna registreeritud isik ei või oma õigusi ja kohustusi enne ostu-müügilepingu sõlmimist kolmandale isikule loovutada.

Registreerumise protseduur

4.6.  Oksjoni dokumente registreeritakse ainult teates täpsustatud perioodil, välja arvatud juhul, kui registreerumisperioodi pikendatakse eeskirjades kehtestatud korra kohaselt. Sel juhul võib oksjoni dokumente registreerida pikendatud tähtaja lõpuni.

4.7.  Konkreetsele oksjonile saavad registreeruda ainult registreeritud kasutajad, kes on loonud endale veebilehel konto (teave veebilehel konto loomise kohta on toodud KKK rubriigis). Registreeritud kasutaja, kes soovib oksjonil osaleda, peab teates täpsustatud registreerumisperioodil konkreetsele oksjonile registreeruma. Oksjonipidaja võib erakorralistel juhtudel teates toodud registreerumisperioodi mõjuvatel põhjustel oma äranägemisel pikendada, saates oksjonil osalejatele ja/või teistele huvitatud isikutele eraldiseisva teate. Mõjuvad põhjused hõlmavad muuhulgas platvormi tööd või häireid selle töös, müüja esitatud täiendavat oksjoni esemega kirjalikku teavet ja/või muid asjaolusid, millel on või võib olla mõju oksjoni läbiviimisele ja/või poolte huvidele.

4.8.  Oksjonil osaleja peab oksjonile registreerumiseks klõpsama veebilehe paremas ülanurgas nupul „Oksjonil osalejale“, valima „Logi sisse“ ja/või klõpsama valitud oksjoni all nupul „LIITU“.

4.9.  Pärast enda kontole sisse logimist peab registreeritud kasutaja, kes soovib konkreetsel oksjonil osaleda, toimima järgmiselt:

4.9.1.  lugema läbi eeskirjad ja kinnitama, et ta saab nendest aru. Registreeritud kasutaja peab andma ka oksjonipidajale elektroonilisel oksjonil osalemiseks õigusaktide nõuete kohaselt nõusoleku oma isikuandmete, sealhulgas isikukoodi töötlemiseks. Registreeritud kasutaja nõusoleku andmiseks tuleb veebilehe asjaomasel väljal märgistada nn märkeruuduga lingid „Kinnitan käesolevaga, et olen  oksjoni eeskirjad  ja  tingimused  läbi lugenud ja järgin neid“ ja „Kinnitan käesolevaga, et olen  andmekaitsepõhimõtted  läbi lugenud“;

4.9.2.  tasuma liitumistasu. Nupule „Loo arve“ vajutamisel genereerib süsteem maksega seotud teabe (saaja, pangakonto number, panga nimi ja kood ning automaatselt märgitud makse eesmärk). Liitumistasu tuleb tasuda pangaülekandega. Makse sooritamisel ja oksjonipidajale vastavate koopiate esitamisel kinnitatakse oksjonil osaleja registreerumine 1 tööpäeva jooksul pärast nimetatud dokumentide laekumist. Konkreetse oksjoni tingimustes võidakse esitada täiendavaid tasaarveldamist ja raha tagastamist puudutavaid ning muid tingimusi.

4.10.  Registreeritud kasutajad peavad elektroonilisele oksjonile registreerudes esitama järgmiste dokumentide seaduste kohaselt kinnitatud digitaalsed koopiad:

4.10.1.  esindaja volitusi kinnitavate dokumentide koopiad;

4.10.2.  liitumistasu maksmist kinnitava dokumendi koopia;

4.10.3.  kui mitu inimest (rühm isikuid) soovib elektroonilisel oksjonil osaleda, siis kaasomandi õiguse alusel omandamise tehingu või ühistegevuste kokkuleppe ärakirja koopiad;

4.10.4.  kui füüsiline isik soovib elektroonilisel oksjonil osaleda, peab ta lisaks eeskirja punktides 4.10.1–4.10.3 toodud dokumentidele esitama ka füüsilise isiku kehtiva isikut tõendava dokumendi (ID-kaart või pass) koopia. Isikut tõendava dokumendi koopia peab esitama ka juriidilise isiku (füüsilise isiku) esindaja, kui oksjonil osalejaks registreeritakse juriidiline isik.

4.10.5.  kui juriidiline isik soovib elektroonilisel oksjonil osaleda, peab ta lisaks eeskirja punktides 4.10.1–4.10.3 toodud dokumentidele esitama ka järgmised dokumendid:

4.10.5.1.  registreerimistunnistuse koopia või väljavõte äriregistrist või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist (või mõnest teisest registreerumist kinnitavast dokumendist), kui see peab juriidilisel isikul registreerimiskoha seaduste alusel olemas olema;

4.10.5.2.  pädeva juhtorgani elektroonilisel oksjonil osalemist ning varade omandamist puudutava otsuse koopia, kui juhtorgan peab asutamisdokumentide või õigusaktide nõuete kohaselt vastava otsuse vastu võtma;

4.10.5.3.  välismaised juriidilised isikud – registreerimistunnistus ja põhikiri, esindamist tõendavad dokumendid või muud vastavad asutamisdokumendid, mis on seadustatud või tõendatud sertifikaadiga (apostill), kui Eesti Vabariigi rahvusvaheliste lepingutega või Euroopa Liidu õigusaktidega ei ole sätestatud teisiti. Dokumendid tuleb esitada koos tõlkega eesti keelde.

4.11.  Spetsiifilistel juhtudel võidakse registreeritud kasutajatel paluda esitada järgmised dokumendid:

4.11.1.  põhikirja või põhimääruse (või muu asutamisdokumendi) koopia, kui juriidiline isik kavatseb osaleda elektroonilisel oksjonil, kui see peab vastaval juriidilisel isikul registreerimisjärgse asukoha seaduste kohaselt olemas olema;

4.11.2.  Eesti Vabariigis või mõnes teises Euroopa Majandusühenduse riigis registreeritud panga või mõne teise krediidiasutuse või juriidilise isiku (registreeritud kasutaja) väljastatud garantii või mõni samalaadne dokument, mis kinnitab oksjoni eseme või selle osa jaoks vajalike rahaliste vahendite olemasolu, ning krediidileping või muud seotud dokumendid, kui oksjoni ese ostetakse krediidiasutuste vahenditega;

4.11.3.  muud teates täpsustatud dokumendid (kui need on olemas).

4.12.  Kui oksjoni ese on maatükk või hooned koos neile määratud maatükiga, mille omandamine on Eesti Vabariigi seaduste kohaselt piiratud, peab füüsiline isik, kes ei ole Eesti Vabariigi kodanik, või juriidiline isik, mis ei ole registreeritud Eesti Vabariigis, esitama koopia dokumendist, millega kinnitatakse, et tal on kooskõlas Eesti Vabariigi kinnisasja omandamise kitsendamise seadusega (edaspidi kitsendamise seadus) õigus oksjoni ese omandada, mis kinnitab vastava välisriigi kodakondsust või mis kinnitab, et isik on vastava välisriigi alaline elanik või Eesti Vabariigi alaline elanik; välisriigi juriidiline isik või mõni muu organisatsioon peab esitama äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri või muu juriidiliste isikute või teiste asutuste registri vastava täieliku kinnituse juriidilise isiku või muu organisatsiooni kohta ning asutamisdokumendid (põhikiri, põhimäärus jms) või muude asjaomaste dokumentide koopiad, mis kinnitavad, et juriidiline isik või organisatsioon vastab kitsenduste seadusega sätestatud kriteeriumitele. Selles punktis nimetatud välisriikides väljastatud dokumentide koopiad tuleb seadustada või kinnitada apostilliga ning tõlkida inglise keelde (tõlke peab oma allkirjaga kinnitama tõlkija, kellel on õigus sellise tegevusega tegeleda).

4.13.  Pärast registreerumist on registreerumise olek „Kinnituse ootel“. Registreeritud kasutaja saab oksjonil osalejaks ning võib oksjonil osaleda alles pärast seda, kui oksjonipidaja on tema oksjonile registreerumise heaks kiitnud, st pärast registreerumise heaks kiitmist e-posti teel või „Teadete“ rubriigi kaudu teavitamist.

4.14.  Juhul, kui eeltoodud registreerumistoiminguid ei ole läbi viidud, ja pärast registreerumisperioodi lõppu ei ole järgmised registreerumistegevused lubatud.

4.15.  Kui oksjonipidaja avastab pärast oksjonidokumentide kontrollimist nendes puudusi, teavitab oksjonipidaja registreeritud kasutajat nendest ning määrab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja, mis ei tohi olla hilisem oksjonile registreerumise perioodi lõpptähtajast. Kui isik kõrvaldab tuvastatud vajakajäämised määratud tähtaja jooksul, võtab oksjonipidaja registreeritud kasutaja dokumendid vastu ning kinnitab ta oksjonil osalejaks. Kui registreeritud kasutaja ei kõrvalda tuvastatud puudusi ega esita oksjonipidajale oksjonipidaja määratud perioodi jooksul vastavaid dokumente (e-posti teel), lükkab oksjonipidaja registreeritud kasutaja registreerumise tagasi.

 Oksjonil osaleja registreerumise tühistamine 

4.16.  Oksjonipidaja tühistab oksjonil osaleja registreerumise või keeldub tunnustamast oksjonil osaleja oksjoni võitjana pakutud kõrgeimat hinda, kui pärast oksjonil osaleja registreerumist selgub, et:

4.16.1.  kõiki eeskirjade punktis 4.10 ja/või 4.11 esitatud dokumente ei esitatud või oksjonil osaleja ei vasta eeskirjadega sätestatud nõuetele;

4.16.2.  registreeritud kasutaja on eeskirjade punktis 4.23 kirjeldatu kohaselt ebaaus ostja;

4.16.3.  oksjonil osaleja või vähemalt üks isikute rühma liige, kui registreeritud kasutaja on füüsiliste ja/või juriidiliste isikute rühm, ei vasta kitsenduste seadusega sätestatud kriteeriumitele, kui oksjoni ese on maatükk või hooned koos nendele eraldatud maatükiga;

4.16.4.  liitumistasu ei ole makstud või teates märgitud pangakontole üle kantud. Kui liitumistasu ei kanta müüja või oksjonipidaja nimel avatud pangakontole, ei vastuta oksjonipidaja ega müüja registreeritud kasutajale või tema esindajale rahaliste vahendite tagasi maksmise eest;

4.16.5.  kõik registreerumisvormi (profiili vormi) väljad ei ole täidetud või esitatud teave on ebaõige, ebatäpne või puudulik.

4.17.  Oksjonipidaja võib registreeritud kasutaja oksjoni dokumendid tagasi lükata ning tema oksjonil osalejana tunnustamisest keelduda või oksjonil osaleja oksjoni võitjana pakutud suurima hinna tagasi lükata, kui:

4.17.1.  registreeritud kasutaja on müüja/oksjonipidaja kontserni töötaja, vastava kontserni nõukogu või juhatuse liige või lähisugulane;

4.17.2.  kui oksjonipidaja või müüja on teada saanud või kahtlustab põhjendatult, et registreeritud kasutaja või oksjonil osaleja (või vähemalt üks isikute rühma liige, kui registreeritud kasutaja või oksjonil osaleja on füüsiliste ja/või juriidiliste isikute rühm) vastab vähemalt ühele järgmistest tingimustest:

4.17.2.1.  see likvideeritakse, restruktureeritakse, saneeritakse, selle suhtes algatatakse pankrotimenetlus või seesugune menetlus viiakse läbi kohtuväliselt või kui asjaolud viitavad sellele, et registreeritud kasutaja või oksjonil osaleja võib muutuda maksejõuetuks, ta võidakse restruktureerida või tema suhtes võidakse algatada pankrotimenetlus vms;

4.17.2.2.  raha, mida kasutatakse oksjoni eseme eest tasumiseks või muude ostu-müügilepingust tulenevate kohustuste täitmiseks, võib olla kogutud ebaseaduslikult;

4.17.2.3.  esinevad teised olulised asjaolud, mille tõttu müüja ei saa registreeritud kasutaja või oksjonil osalejaga ärisuhet alustada, või asjaolu, mis põhjustaks mõne muu õigusaktidega sätestatud nõude rikkumise.

4.18.  Oksjonipidaja ei ole kohustatud oksjonil osaleja dokumentide eeskirjades toodud põhjustel tagasi lükkamisel või oksjonil osaleja oksjoni võitjana tunnustamisest keeldumisel pöörduma eeskirjade nõudeid toetava teabe saamiseks Eesti Vabariigi pädevate asutuste ega institutsioonide poole ega esitama registreeritud kasutajale ega oksjonil osalejale tõendeid, mis tõestaksid oksjonipidaja või müüja käsutuses olevat teavet.

4.19.  Oksjonipidaja teavitab registreeritud kasutajat tema oksjoni dokumentide tagasi lükkamise ning tema oksjonil osalejana kinnitamisest keeldumise korral talle registreerumise protsessi käigus esitatud e-posti aadressile kirjaliku teate saamise teel või platvormil teadete rubriigis, tuues välja oksjoni dokumentide tagasi lükkamise ning registreeritud kasutaja oksjonil osalejaks tunnistamisest keeldumise põhjuse.

4.20.  Nendele registreeritud kasutajatele, kelle oksjonil osalejaks kinnitamisest keeldutakse eeskirjade punktides 4.16 ja 4.17 nimetatud põhjustel, makstakse liitumistasu tagasi mahaarvamisteta. Eeskirjade punktides 4.16.4, 6.1, 6.13.2 ja 7.8 kirjeldatud juhtudel ei maksta liitumistasu tagasi. Kui liitumistasu tuleb eeskirjade kohaselt tagasi maksta, tehakse seda 10 (kümne) tööpäeva jooksul pärast oksjoni lõppu.

4.21.  Registreeritud kasutajal on õigus pärast registreerumisvormi täitmist ja oksjoni dokumentide esitamist enne oksjonile registreerumise lõpptähtaega oksjonil osalemisest keelduda, esitades oksjonipidajale kirjaliku taotluse (mis tuleb allkirjastada) oksjoni dokumentide tühistamiseks või tagastamiseks, milles tuuakse teiste dokumentide puudumisel välja kontonumber, millele tuleb liitumistasu tagasi maksta. Dokumendid ja liitumistasu tagastatakse registreeritud kasutajale, kes keeldub oksjonil osalemast, enne oksjonile registreerumise lõpptähtaega, hiljemalt 10 (kümme) tööpäeva pärast oksjoni lõppu.

4.22.  Registreeritud kasutajal, kes on esitanud eeskirjade punktis 4.21 nimetatud taotluse, on õigus esitada uued oksjoni dokumendid enne oksjoni dokumentide registreerimise lõpptähtaega. Uute oksjoni dokumentide esitamisel tuleb esitada kõik eeskirjades nimetatud dokumendid ja täita kõik muud eeskirjades nimetatud tingimused. Kui teise oksjoni eseme kohta esitatakse uued oksjoni dokumendid, peab registreeritud kasutaja tasuma liitumistasu ning esitama enne uute oksjoni dokumentide esitamist tugidokumendid. Registreeritud kasutaja, kes tühistab esitatud oksjoni dokumendid ning ei esita enne oksjoni dokumentide registreerimise lõpptähtaega uusi dokumente, loetakse oksjonil osalemisest keeldunuks. Kui oksjoni dokumendid tühistatakse enne oksjoni dokumentide registreerimise lõpptähtaega, makstakse tasutud liitumistasu tagasi oksjoni osaleja esitatud pangakontole selles dokumendis kirjeldatu kohaselt.

4.23.  Kui samale varale korraldatakse mitu oksjonit, sest oksjoni võitja jätab müüjale oksjoni eseme hinna täielikult või osaliselt tasumata, või kui ostu-müügilepingut ei sõlmita oksjoni võitjast tulenevatel põhjustel, käsitletakse vastavat oksjonil osalejat ebaausa ostjana ning tal ei lubata kordusoksjonil osaleda. Kui ostu-müügileping on sõlmitud, ent lõpetatakse ostja süül, võib müüja või oksjonipidaja müüja nimel nõuda ebaausalt ostjalt oksjoni korraldamise ja läbiviimise kulude hüvitamist ning uuel oksjonil müüdud vara madalama hinna ning ebaausa ostja poolt tasumata jäänud vara hinna vahe hüvitamist. Hüvitamise otsuse teeb ja nimetatud hinnaerinevuse määrab kindlaks müüja või oksjonipidaja müüja nimel.

Selle punkti kohaselt käsitletakse ebaausa ostjana ka isikut, kes on mis tahes varasema oksjonipidaja läbi viidud oksjoni korral oksjoni tingimusi ning vastavate eeskirjade nõudeid rikkunud (muuhulgas põhjendamatult ostu-müügilepingu sõlminud või selle sõlmimisest keeldunud, pannud osaliselt või täielikult toime mõne teise teo, mis on põhjendamatult piiranud müüja/oksjonipidaja õigusi viia edukalt läbi mõni varasem oksjon ja müüa varasid, ja/või kui on saadud andmeid või dokumente, mis kinnitavad asjaolu, et isik on enne teistel oksjonitel osalemist teiste osalejatega eelkokkuleppeid sõlminud).


5. „OSTA KOHE“ TINGIMUSED

5.1.  Müüjal on eeskirjades toodud tingimustele vaatamata õigus, aga mitte kohustus, müüa oksjoni ese mis tahes ajal teate välja kuulutamisest oksjoni dokumentide registreerimise lõpptähtajani teates välja toodud „osta kohe“ varianti kasutades („osta kohe“ hinna eest jne) mis tahes isikule, kes vastab seadustega sätestatud nõuetele.

5.2.  „Osta kohe“ tingimused:

5.2.1.  „Osta kohe“ hinda ei kasutata kõigi oksjonite korral, millest on teatatud, vaid ainult juhul, kui „osta kohe“ hind on teates sõnaselgelt välja toodud.

5.2.2.  Registreeritud kasutaja, kes soovib „osta kohe“ variandi aktiveerida, peab klõpsama teates nupul „osta kohe“ ning saatma oksjonipidajale sõnumi enda kavatsusest vastavat varianti kasutada.

5.2.3.  Oksjonipidaja esitab „osta kohe“ taotluse vormi, mille registreeritud kasutaja peab täitma, allkirjastama ning oksjonipidajale tagastama.

5.2.4.  Oksjonipidaja esitab täidetud taotluse selle laekumisel müüjale ning saab oksjoni eseme „osta kohe“ hinna eest müümiseks nõusoleku või müüja otsuse sellest võimalusest keelduda. Kui kolme tööpäeva jooksul registreeritakse mitu „osta kohe“ taotlust, on müüjal õigus „osta kohe“ varianti kasutades müümisest keelduda ning oksjonit jätkata.

5.2.5.  Registreeritud kasutaja peab maksma müüja kontole kolme tööpäeva jooksul pärast müüjalt „osta kohe“ varianti kasutades müümiseks nõusoleku saamist ettemakse summas vähemalt 10 (kümme) protsenti („osta kohe“ eseme hinnast) ning kokkulepe oksjoni eseme ostmiseks sõlmitakse müüjale aktsepteeritavatel tingimustel, sõlmides esialgse ostu-müügilepingu või ostu-müügilepingu. Kui registreeritud kasutaja ei vasta nendele tingimustele, on müüjal õigus oksjoni ese uuesti oksjonile suunata või viia tulevikus sama oksjoni esemega läbi kordusoksjon. Oksjoni ese eemaldatakse „osta kohe“ pakkumise laekumisel ja vastu võtmisel oksjoni esemete loetelust ning teatelt ja oksjonipidaja teatab sellest oksjonil osalejatele ja registreeritud kasutajatele, kes on esitanud eeskirjades välja toodud dokumendid ja/või taotlenud oksjonipidajalt oksjoni eseme kohta täiendavat teavet. Kui „osta kohe“ taotluse laekumise ajaks on registreeritud kasutajatelt tasusid saadud, makstakse need oksjonil osalejate täpsustatud kontodele tagasi hiljemalt 10 (kümne) tööpäeva jooksul pärast oksjoni lõppu.

5.2.6.  Esialgse ostu-müügilepingu või ostu-müügilepingu sõlmimisel on eelisõigus sellel isikul, kelle „osta kohe“ taotlus laekus varem ning kes sai müüja nõusoleku müümiseks varem ja kandis müüja kontole varem üle 10 (kümme) protsenti („osta kohe“ eseme hinnast).

5.2.7.  Kui oksjoni eset osta sooviv isik esitab müüjale enne oksjoni dokumentide registreerimise perioodi lõpptähtaega taotluse „osta kohe“ variandi kasutamiseks ning väljendab seega oma kavatsust oksjoni ese osta, saab müüja nõusoleku müümiseks, tasub vähemalt 10 (kümme) protsenti („osta kohe“ eseme hinnast), ent ei sõlmi enne oksjoni dokumentide registreerimise perioodi lõpptähtaega esialgset ostu-müügilepingut, on see isik kohustatud müüjale kahju hüvitama vähemalt summas, mis on võrdne 10 (kümne) protsendiga tasutud summast („osta kohe“ eseme hinnast). Sel juhul jätkatakse oksjoni eseme müümist oksjonil hinnaga, mis ole madalam teates toodud hinnast.


6. OKSJONI LÄBI VIIMINE

Oksjoni läbi viimise kord

6.1.  Oksjoneid korraldab ja viib läbi oksjonipidaja. Oksjon algab veebilehel ja teates täpsustatud ajal. Oksjonil võib hinna pakkuda ainult oksjonil osaleja, kelle oksjonile registreerumise oksjonipidaja on heaks kiitnud. Kui oksjoni algusajaks ei ole registreerunud ühtki oksjonil osalejat, kuulutatakse oksjon ebaõnnestunuks. Kui oksjonil osalema registreerub ainult üks oksjonil osaleja, on tal õigus vara osta oksjoni eseme esialgse hinna eest, ent ta peab vajutama nupule „Tee pakkumine“ ning tegema väljal pakkumise, klõpsates nupul „Kinnita“. Kui ainus registreerunud oksjonil osaleja ei paku enne oksjoni lõppu hinda või keeldub ostu-müügilepingu sõlmimisest, kuulutatakse oksjon ebaõnnestunuks ning sellel isikul ei ole õigust nõuda tasutud liitumistasu tagasi maksmist. Kui oksjonil osalejat käsitletakse poolena, kes on ostu-müügilepingu sõlmimiseks peetavad lepingueelsed läbirääkimised pahauskselt pooleli jätnud, seeläbi teisele poolele ja oksjonipidajale kahju tekitanud ning leppetrahvi saanud, ei ole sellel isikul õigust nõuda tasutud liitumistasu tagasi maksmist.

6.2.  Oksjonil osalejad peavad oksjoni ajal veebilehel esitama oksjoni eseme pakkumishinnad. Oksjonil osalejad võivad konkreetses teates toodud minimaalse hinna suurendamise summa (intervalli) võrra hinda tõsta. Minimaalne hinna suurendamise summa (intervall) pakutakse automaatselt. Kui oksjonil ei ole veel pakkumisi tehtud, võib teha oksjoni eseme esialgse hinnaga võrdse pakkumise. Teised oksjonil osalejad võivad pakkuda hindu, suurendades hinda vähemalt minimaalse hinna suurendamise summa (intervalli) võrra või loobuda suurema hinna pakkumisest ilma, et nad jääksid ilma tasutud liitumistasust. Oksjonil osaleja võib pakkumist suurendada – seda oma äranägemisel suurendada (rohkem kui täpsustatud minimaalse hinna suurendamise summa (intervalli) võrra). Platvorm ei võimalda erinevatel oksjonil osalejatel oksjoni ajal sama hinnaga pakkumisi teha.

Minimaalne hinna suurendamise summa (intervall) määratakse kindlaks oksjoni eseme hinna alusel (vastava oksjoni kõrval esitatud eeskirjades võib välja tuua teisi intervalle):

 Oksjoni eseme esialgne hind eurodes (käibemaksuta) 

 Minimaalne hinna suurendamise summa 

eurodes (käibemaksuta)

Kuni 5000

100

5001–25 000

500

25 001–150 000

1000

150 001–1 000 000

5000

1 000 001–2 000 000

10 000

Vähemalt 2 000 001

20 000

6.3.  Registreeritud oksjonil osalejatel on õigus oksjoni eseme esialgse hinna suurendamisest loobuda, ent kui ükski registreeritud osalejatest ei paku oksjoni eseme esialgset hinda, kaotavad nad õiguse liitumistasu tagastamisele ning oksjon kuulutatakse ebaõnnestunuks. Pakkumisi ei saa teha automaatselt, st oksjonil osaleja peab interneti teel pakkumise esitama.

6.4.  Oksjonil pakkumise tegemiseks peab osaleja väljale „Tee pakkumine“ oma pakkumise sisestama ning klõpsama nupul „Kinnita“. Pärast edukalt pakkumise esitamist kuvatakse oksjonil osalejale hüpiksõnum, millega teda teavitatakse pakkumise vastuvõtmisest.

6.5.  Oksjonil osaleja ei tohi eeskirja punktides 6.2–6.4 kirjeldatud korra kohaselt tehtud pakkumist tühistada. Kui oksjonil osaleja pakub hinna, ilmub vastava oksjoni eseme teate kõrvale roheline tekst „Võitev“. Kui mõni teine osaleja pakub kõrgema hinna, asendub see teade punase kirjaga „Kaotav“. Oksjonil osalejale teatatakse teistest pakkumistest veebilehe paremas ülanurgas rubriigis „Teated“.

6.6.  Veebilehel saab kinnisvarale pakkumisi esitada oksjoniperioodi lõpuni. Kui vähemalt üks pakkumine laekub 5 (viie) minuti jooksul enne oksjoni lõppu, võib oksjonit täiendava 5 (viie) minuti ja 0 sekundi pikkuse perioodi võrra pikendada ning oksjonil osalejad võivad sel perioodil oksjoni esemele pakkumisi teha. Oksjonit võib pärast iga 5 (viie) minuti ja 0 sekundi pikkust pikendatud perioodi korduvalt täiendava 5 (viie) minuti ja 0 sekundi pikkuse perioodi võrra pikendada, kusjuures pikendatud perioodi hakatakse arvestama vastava pakkumise laekumise hetkest. Pikendatud oksjon lõpetatakse kui 5 (viie) minuti ja 0 sekundi jooksul pärast viimast pakkumist ei laeku ühtki uut pakkumist. Oksjonit võib selles punktis kirjeldatud korra kohaselt pikendada määramata arv kordi.

Selle punkti alusel oksjoni pikendamise võimalust kasutatakse oksjonipidaja/müüja otsusel, st oksjoni lõpuaega ei pikendata igal juhul automaatselt. Oksjonipidaja ei ole kohustatud oksjonil osalejatele teatama, kas pikendamise võimalus konkreetse oksjoni korral kehtib. Sel juhul kannavad kõiki pakkumiste nõuetekohase ja õigeaegse esitamisega seotud riske ainult oksjonil osalejad.

6.7.  Oksjonil osalejad peavad hindama veebilehe süsteemi ja oma elektroonilise seadme kellade vahelist võimalikku minimaalselt erinevust sekundites ning esitama oma pakkumise, olles hinnanud võimalust, et platvorm ei registreeri pakkumist õigeaegselt, kui oksjon on platvormi kella järgi juba lõppenud.

6.8.  Oksjonipidajal on õigus konkreetse oksjoni lõpuaega oma äranägemisel pikendada objektiivsetel põhjustel, mis ei ole tingitud oksjonipidajast (nt häired internetiühenduses, veebilehe sulgumine või rikked selle töös jms), kuni oksjoni edukat protsessi ja lõpule viimist takistavad põhjused on kõrvaldatud. Oksjonipidaja teatab sellest kõigile asjaomastele oksjonil osalejatele.

6.9.  Oksjon lõpeb automaatselt veebilehel ja teates toodud ajal, välja arvatud juhul, kui punktides 6.6 ja 6.8 kirjeldatud korra kohaselt tehakse pakkumisi ning oksjonit pikendatakse. Lõppenud oksjoni staatuseks märgitakse „Oksjon on lõppenud“.

6.10.   Oksjoni võitjana käsitletakse oksjonil osalejat, kes pakkus kõige suurema hinna. Oksjoni võitja pakutud hind on ka vara müügihind. Liitumistasu arvestatakse omandatava oksjoni eseme ning sellele omistatud omaduste eest tehtud osamaksena. Oksjoni võitjaks tunnistatud oksjonil osaleja sõlmib müüjaga hiljemalt 10 päeva jooksul pärast oksjoni võitja välja kuulutamist ostu-müügilepingu (ostu-müügilepingu tingimused võib avaldada koos teatega) või teates toodud perioodi jooksul esialgse ostu-müügilepingu. Müüja volitatud isik allkirjastab ostu-müügilepingu või esialgse ostu-müügilepingu. Oksjonil osaleja oksjoni võitjaks kuulutamine on temalt ostu-müügilepingu sõlmimise ning oksjonil pakutud hinna terves ulatuses maksmise kohustuse täitmise nõudmise alus. Nende kohustuste rikkumist käsitletakse oksjonil osaleja poolseks pahauskseks ostu-müügilepingu sõlmimiseks peetud lepingueelsete läbirääkimiste katkestamiseks. Oksjoni võitja kaotab sel juhul leppetrahvina seeläbi müüjale ja oksjonipidajale tekitatud kahju eest õiguse nõuda tasutud liitumistasu tagasi maksmist.

6.11.  Oksjonil osalejatele teatatakse oksjoni lõpust (võitnud/kaotanud pakkumine) rubriigis „Teated“ ning nende profiili all registreeritud e-posti aadressile saadetakse automaatne sõnum, kui vastav teenus on tellitud. Oksjoni lõpus genereeritakse PDF-formaadis oksjoni protokoll, mis avaldatakse veebilehel koos oksjonit puudutava teabega ning mis hõlmab tehtud pakkumiste üksikasjalikku ajalugu konkreetseid oksjonil osalejaid nimetamata. Pakutud hindade ajalugu on teates avalikult näha (ilma pakkujaid välja toomata). Oksjoni protokoll on käsitletav konfidentsiaalse teabena ning oksjonipidaja ei ole kohustatud avalikustama oksjoni võitjat ega muid temaga ega ühegi teise isiku või kolmanda isikuga seotud andmeid, muuhulgas teise koha võitja või mõne teise oksjonil osaleja, nende esindajate või lähisugulastega seotud andmeid, kui see ei ole seaduste alusel kohustuslik.

6.12.  Nendele oksjonil osalejatele, keda ei kuulutata oksjoni võitjaks, makstakse tasutud liitumistasu tagasi 10 (kümne) tööpäeva jooksul pärast oksjoni lõppu, kui konkreetse oksjoni teates ei ole täpsustatud teisiti. Kui oksjonil osaleja on tasunud liitumistasu, ent ei vii lõpule oksjonile registreerumise protseduuri, makstakse oksjonil osalejale liitumistasu tagasi 10 (kümne) tööpäeva jooksul pärast oksjoni lõppu. Osalemistasu makstakse tagasi samale pangakontole, millelt vastav makse tehti.

Oksjoni ebaõnnestumine

6.13.  Oksjon loetakse ebaõnnestunuks järgmistel juhtudel:

6.13.1.  ükski oksjonil osalejatest ei registreeru enne oksjoni registreerimisperioodi lõppu;

6.13.2.  mitu osalejat registreeruvad, ent ükski oksjonil osaleja ei paku oksjoni eseme esialgset hinda;

6.13.3.  oksjoni lõpus selgub, et oksjoni võitja ei vasta kitsenduste seadusega sätestatud kriteeriumitele ja/või ei vasta teiste õigusaktidega (näiteks Eesti Vabariigi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus) kehtestatud nõuetele;

6.13.4.  oksjoni võitja ei esita kõigi või osade eeskirjade punktis 4.10 või 4.11 nimetatud dokumentide õigusaktide kohaselt kinnitatud originaaleksemplare või koopiaid;

6.13.5.  esialgset ostu-müügilepingut või ostu-müügilepingut ei allkirjastata konkreetse oksjoni eeskirjades toodud tähtaja jooksul ja (või) ei täideta muid ostu-müügilepingus toodud nõudeid (nt oksjoni tingimustes toodud makseid ei tasuta);

6.13.6.  esineb oluline rike platvormi töös, mille tõttu elektroonilist oksjonit ei saa seaduslikult läbi viiduks pidada;

6.13.7.  pärast oksjoni läbiviimist ilmneb, et teisi oksjoni tingimusi ei ole täidetud.

6.14.  Kui oksjonit ei toimu, võib välja kuulutada kordusoksjoni või pakkuda oksjoni eseme ostmise võimalust teise koha võitjale otsese pakkumise tegemise teel või mõnel muul õigusaktide nõuetele vastaval viisil. Oksjoni eseme edasist müüki puudutava otsuse võib teha ainult müüja.


 7. ESIALGSE OSTU-MÜÜGILEPINGU JA OSTU-MÜÜGILEPINGU SÕLMIMINE 

7.1.  Esialgne ostu-müügileping või ostu-müügileping sõlmitakse eeskirjades või teates toodud tingimuste alusel. Oksjonil osalejal on õigus tehingu üksikasju kokku leppida enne oksjonile registreerumise perioodi lõppu. Oksjoni võitjal ei ole õigust oksjoni lõpus tehingu olulisi tingimusi muuta. Kui ta ei ole nõus avaldatud tingimustel ostu-müügilepingut sõlmima, käsitletakse seda oksjoni tingimuste olulise rikkumisena ning oksjoni võitja pahauskse ostu-müügilepingu sõlmimiseks peetavate lepingueelsete läbirääkimiste katkestamisena ja oksjoni võitja vastutab selle eest siinsetes eeskirjades või õigusaktides sätestatu kohaselt. Sel juhul ei maksta oksjoni võitja tasutud liitumistasu tagasi, vaid see jääb eeskirja punktidega 6.1 ja 6.10 sätestatu kohaselt leppetrahvina müüjale.

7.2.  Oksjoni müüja peab oksjonipidaja nõudmisel enne esialgse ostu-müügilepingu või ostu-müügilepingu sõlmimist esitama eeskirja punktides 4.10 ja/või 4.11 nimetatud oksjoni dokumentide originaaleksemplarid või vastavate oksjoni dokumentide nõuetekohaselt kinnitatud koopiad. Oksjoni dokumendid võib esitada digitaalselt teates toodud e-posti aadressi kaudu.

7.3.  Oksjoni võitja tasutud liitumistasu arvestatakse ostu-müügilepingus toodud oksjoni eseme lõpliku hinna sisse. Oksjoni võitja peab ülejäänud osa hinnast müüja pangakontole tasuma oksjoni tingimustes täpsustatud tähtajaks või mõneks muuks poolte poolt ostu-müügilepinguga kokku lepitud tähtajaks.

7.4.  Kui oksjoni võitja laenab oma kohustuse täitmiseks rahalisi vahendeid krediidiasutuselt või mõnelt teiselt Eesti Vabariigis seaduslikult tegutsevalt rahastajalt (nt pank või kaasrahastamise platvorm), annab ostja oksjoni eseme rahastajale ostu-müügilepingu sõlmimisel hüpoteegina panti. Oksjoni võitja on kohustatud krediidiasutust teavitama oksjonist, selle tulemusest ja kavandatavast ostu-müügilepingu sõlmimisest ning tegema kõik rahaliste vahendite saamiseks vajalikud korraldused.

7.5.  Ostu-müügileping tuleb allkirjastada oksjoni tingimustes toodud tähtajaks. Lepingu tähtajaks sõlmimata jätmist ei käsitleta müüja ega ostja rikkumisena, kui ostu-müügilepingut ei sõlmita põhjustel, mis ei ole poolte kontrolli all ja sõltuvad ametiasutustest ja/või ametnikest, kes peavad väljastama sertifikaate ja/või muid dokumente, mida on vaja seaduslikult sõlmitud ostu-müügilepingu nõuetekohaseks notariaalseks sõlmimiseks (nt tehnilised probleemid registritega või ametiasutustega teabe vahetamisel), kaasa arvatud juhul, kui kohus rakendab ajutisi meetmeid.

7.6.  Sel juhul pikendatakse ostu-müügilepingu allkirjastamise tähtaega 60 (kuuekümne) kalendripäeva võrra. Kui asjaolud, mille tõttu ostu-müügilepingut ei olnud võimalik sõlmida, ei muutu pikendatud tähtaja jooksul, on ostjal õigus valida üks kahest variandist:

7.6.1.  nõustuda ostu-müügilepingu allkirjastamise tähtaja pikendamisega ostja ja müüja vahel kokkulepitud perioodi võrra või

7.6.2.  keelduda ostu-müügilepingu sõlmimisest.

Kui ostja otsustab selle punktiga sätestatud korra kohaselt ostu-müügilepingu allkirjastamisest keelduda, ei käsitleta seda eeskirjade rikkumisena ning liitumistasu makstakse ostjale tagasi hiljemalt 10 (kümne) tööpäeva jooksul pärast ostjalt müüjale vastava kirjaliku teate esitamist.

7.7.  Müüja ja ostja lepivad ostu-müügilepingu allkirjastamise eelsel perioodil teates toodud tingimustel kokku ostu-müügilepingu projektis. Müüja teatab oksjoni võitjale kirjalikult ostu-müügilepingu tõendamise kuupäeva ja kellaaja. Kui pooled ei lepi kokku teisiti, tõendab ostu-müügilepingu müüja valitud notar. Kõik ostu-müügilepingu sõlmimise ja kinnitamise ning omandi registreerimisega seotud kulud, notaritasud, muud notariaalsete toimingute läbiviimise kulud ja riiklike registrite kesksetes andmepankades säilitatavate andmete kontrollimisega seotud kulud, juriidiliste, maksualaste, keskkonnaalaste, tehniliste ja muude kontrollidega seotud kulud ning asjaomaste dokumentide koostamise kulud ja mis tahes muud kulud (muuhulgas oksjoni võitja nõudmisel kantud kulud) kannab oksjoni võitja (ostja), kui konkreetses teates ei ole märgitud teisiti või kui müüjaga ei ole kokku lepitud teisiti.

7.8.  Kui oksjoni võitjaks kuulutatud oksjonil osaleja keeldub kindlaks määratud perioodil ostjaga esialgse ostu-müügilepingu või ostu-müügilepingu sõlmimisest (välja arvatud juhul, kui ostu-müügilepingut ei saa sõlmida kolmandate isikute süül), ei tasu oksjoni tingimustes toodud makseid (sh ettemakse või lõplik makse) või rikub jämedalt muid oksjoni või ostu-müügilepingu tingimusi, käsitletakse seda tema poolse oksjoni eseme ostmisest loobumisena, ta jääb ilma sama oksjoni eseme ostmisel osalemise õigusest ning oksjoni võitjale ei maksta tagasi tasutud liitumistasu. Liitumistasu käsitletakse sel juhul trahvina, millest kaetakse müüjale seoses oksjoni korraldamise / läbi viimisega tekkinud kahjud jms, mida müüja ei ole kohustatud tõestama. Trahvi makstakse oksjoni võitja pahauskse ostu-müügilepingu sõlmimiseks peetud lepingueelsete läbirääkimiste katkestamise eest.


8. VASTUTUS

Oksjonipidaja vastutuse piiratus

8.1.  Oksjonipidaja vastutab elektroonilise oksjoni väljakuulutamise, tühistamise ja pikendamise eest, selle ebaõnnestunuks kuulutamise eest, kordusoksjonite korraldamise eest (kui oksjonipidaja ja müüja on sõlminud vastava kokkuleppe) ning oksjoni ladusa kulgemise eest. Oksjonipidaja täidab kinnisvaraoksjonite korraldamisel teenusepakkujana ning ei ole volitatud ega kohustatud mis tahes vaidluse korral müüja, ostjate ega kolmandate isikute huve esindama.

8.2.  Oksjonipidajal on õigus kokkuleppel müüjaga või temalt vastavate juhiste saamise korral oksjon mis tahes põhjusel suvalisel ajal enne oksjoni lõppu lõpetada. Kui oksjoni läbi viimine lõpetatakse selles punktis kehtestatud korra alusel pärast seda, kui oksjonipidaja on registreerinud oksjonil osalejate dokumendid, teatab oksjonipidaja sellest oksjonil osalejale või osalejatele registreerumisvormil esitatud kontaktandmete kaudu. Tasutud liitumistasu makstakse oksjonil osaleja täpsustatud pangakontole tagasi hiljemalt 10 (kümne) tööpäeva jooksul pärast oksjoni läbiviimise lõpetamise otsuse tegemist.

8.3.  Oksjonipidaja ei vastuta müüja, ostja ega mis tahes kolmandate isikute nendes eeskirjades ja/või muudes oksjoniga seotud dokumentides sätestatud kohustuste nõuetekohase ja õigeaegse täitmise ega täitmata jätmise eest ega mis tahes lubade, litsentside, nõusolekute ega dokumentide saamise eest, mille müüja, ostja või mis tahes kolmas isik peab ostu-müügilepingu nõuetekohaseks täitmiseks ja teiste selles kirjeldatud toimingute läbiviimiseks saama / heaks kiitma. Kõigi ostjale, müüjale või mis tahes kolmanda isiku määratud kohustuste täitmata jätmise negatiivsete tagajärgede eest vastutab ainult ostja, müüja või vastav kolmas isik.

8.4.  Oksjonipidaja ei ole registreeritud kasutajate esitatud dokumentide eeskirjade ja õigusaktide nõuetele vastavuse kontrollimisel kohustatud rakendama erimeetmeid oksjonil osaleva isiku tuvastamiseks ega esitatud dokumentide autentsuse kindlaks määramiseks (nt esitama päringuid pädevatele asutustele, kontrollima allkirja identsust vms) ning ei vastuta tagajärgede eest, kui oksjoni võitja (ostja) esitatud dokumendid on võltsitud või nendes on muid defekte, mille eeskirjades toodud nõuetele vastavust ei olnud võimalik hindamise käigus eriteadmiste või vahenditeta välja selgitada. See tingimus ei kehti asjaomaste õigusaktide vastu võtmise korral, milles tuuakse välja või kehtestatakse oksjonipidajate vastavad kohustused, või kui müüjaga on kirjalikult kokku lepitud teisiti.

8.5.  Oksjonipidaja ei vastuta häirete eest platvormi töös, mis on tingitud asjaoludest, mis ei ole oksjonipidaja kontrolli all. Iga registreeritud kasutaja (oksjonil osaleja) vastutab arvuti, tarkvara või muude platvormiga ühenduse loomiseks kasutatavate seadmete ohutu paigaldamise ja kasutamise eest, muude elektrooniliste oksjonite käigus kasutatavast tarkvarast tingitud internetiühenduse või veebilehitseja rikete eest ning oksjonitele registreerumise ja nendel osalemise protsessi käigus katkematu internetiühenduse tagamise eest ning sisselogimisandmete ja platvormi salasõnade säilitamise ja/või kaotamise eest. Registreeritud kasutaja (oksjonil osaleja) vastutab igal juhul sisselogimisandmete ja salasõnade kaitsmise eest ning nende kaotamisega seotud negatiivsete tagajärgede eest.

8.6.  Oksjonipidaja ei vastuta kahju ega kadude eest, mis on tingitud oksjoni eseme võimalikest defektidest, muuhulgas oksjoni eseme mittevastavusest ehitus-, ruumilise planeerimise ega keskkonnakaitse alastele ja muudele õigusaktidele, konkreetseks eesmärgiks sobivuse, vajaliku loa puudumise ning oksjoni eseme oksjonil osaleda sooviva isiku / registreeritud kasutaja (nii avaldatud kui ka avaldamata) ootustele mittevastavuse eest ega mis tahes kolmanda isiku oksjoni eseme kohta esitatud teabe eest.

8.7.  Oksjonipidaja ei vastuta mingisuguse müüjale, registreeritud kasutajatele, oksjonil osalejatele, oksjoni võitjatele ega ostjatele tekkinud kahju eest. Oksjonipidaja ei vastuta ühelgi juhul oksjoni korraldamise, sellega seotud rikkumise või oksjoni korraldamata jätmisega seotud juhusliku, võimaliku hiljem tekkiva ega kaudse kahju eest ega tegevuse puudumisega seoses saamata jäänud tulu, sissetuleku kaotamise, firmaväärtuse vähenemise ega oodatud säästude saamata jäämise eest olenemata sellise kahju suurusest (kaasa arvatud hooletuse korral). Oksjonipidaja vastutus piirdub igal juhul otseste kahjudega, mis on tekitatud tahtlikult või jämeda hooletuse tõttu.

8.8.  Oksjoni võitjale eeskirjades toodud juhtudel liitumistasu tagasi maksmata jätmine ei takista müüjat/oksjonipidajat nõudmast täiendavat kahjutasu müüjale või oksjonipidajale eeskirjade rikkumise tõttu tekkinud kahju eest, mida oksjoni võitja makstud liitumistasu ei kata.

 Oksjonil osaleda soovivate isikute vastutus 

8.9.  Igasugust müüjale või oksjonipidajale seoses oksjoni esemega esitatavat teavet, muuhulgas fotosid, plaane, kaarte ja muud müüjalt ja/või riiklikest või kohaliku omavalitsuse andmebaasidest või avalikest registritest saadud teavet ja dokumente käsitletakse õigetena, ent oksjonipidaja ei taga ega kinnita muul moel esitatud teabe täpsust, täielikkust ega kvaliteeti ega kohustu teavet uuendama ega vastuta selle eest. Kõik isikud, kes soovivad oksjonil osaleda (registreeritud kasutajad / oksjonil osalejad) vastutavad teabe täpsuse, täielikkuse ja asjakohasuse kontrollimise eest. Müüja ega oksjonipidaja ei vastuta oksjoni dokumentide seisukorra eest nende vastuvõtmisel ega ole kohustatud tagama oksjoni dokumentide vastuvõtmist.

8.10.  Kui oksjoni ese on maatükk (või kui maatükk on oksjoni eseme osa), peab oksjonil osaleja uurima ja hindama ka kõiki võimalikke sellise oksjoni esemega (selle osaga) seotud juriidilisi ja majanduslikke riske. Kui oksjoni ese on hoone, peab oksjonil osaleja hindama ka kogu teavet, mis on seotud maatükiga või selle osaga, millel oksjoni ese asub, mis on vajalik oksjoni eseme sihtotstarbeliseks kasutamiseks. Kui müüja ei ole oksjoni eset hõlmava maatüki omanik, krunti ei ole moodustatud, krundi rendilepingut ei ole sõlmitud või muus olukorras peab oksjonil osaleja iseseisvalt välja selgitama kogu maatüki kasutamise, maatüki õiguste, krundi moodustamise ning muu maatüki või selle osa kasutamisega seotud teabe, kasutades selleks Keskkonnaministeeriumi alla kuuluva Maa-ameti või mõne teise pädeva asutuse abi.

8.11.  Kõigil isikutel, kes soovivad oksjonil osaleda, soovitatakse oksjoni ese eeskirjade punktis 8.12 kirjeldatu alusel isiklikult kohapeal üle vaadata ning kontrollida isiklikult kogu nende hinnangul vajalikku teavet. Selline kontroll tuleb läbi viia hiljemalt oksjonile registreerumise perioodi lõpuks, teatades sellest esmalt müüjale või oksjonipidajale, kes võivad võimaluse korral esitada oma valduses olevat teavet, ent ei vastuta ühelgi juhul vastava teabe täpsuse ega täielikkuse eest. Oksjoni ese müüakse ostu-müügilepingu sõlmimise aegses seisukorras ja juriidilise staatusega. Müüja ja oksjonipidaja ei ole esitanud, ei esita käesolevaga ega tulevikus ühtki otsest ega kaudset kirjalikku ega suulist kinnitust ega tagatist oksjoni eseme seisukorra ega kvaliteedi kohta, muuhulgas oksjoni eseme väärtuse, seisukorra, planeerimisnõuetele või muudele õigusaktidest tulenevatele nõuetele vastavuse ega teatud otstarbeks sobivuse kohta, tagatisi seoses oksjoni eseme arendamise võimalustega ega tagatisi seoses jaotusvõrkude või muude kommunikatsioonide olemasoluga, nende paigaldamise ja/või ühendamise võimalikkusega, ega muid tagatisi ega kinnitusi peale tagatiste ja kinnituste ning dokumentide ja/või sertifikaatide, mis tuleb õigusaktide kohaselt ostu-müügilepingu sõlmimiseks ja tõendamiseks esitada.

8.12.  Kõik isikud, kes soovivad oksjonil osaleda, vastutavad täielikult järgmise eest:

8.12.1.  oksjoni eseme sõltumatu juriidilistele, maksualastele, keskkonnaalastele, tehnilistele ja muudele nõuetele vastavuse kontrolli, ülevaatuste ja hindamiste läbiviimine;

8.12.2.  oksjoni eseme seisukorra, sealhulgas tehnilise seisukorra ja kvaliteedi tegeliku iseseisva kontrolli läbiviimine, muuhulgas oksjoni eseme projekti, tööde, struktuuri, seadmete, tehniliste süsteemide ning võrkude jms kvaliteedi kontrollimine, vajakajäämiste/defektide hindamine, oksjoni eseme sobivuses ning oma ootustele/eesmärkidele vastavuses veendumine, juurdepääsu saamine oksjoni dokumentidele ja nende kontrollimine ning kõik teised võimalikud kontrollid. Oksjoni eseme kontrolli võib läbi viia ainult kokkuleppel oksjonipidaja ja müüjaga. Isikud, kes soovivad oksjonil osaleda, peavad oksjonipidajaga oksjoni eseme kontrolli (selle aja) kokkuleppimiseks ühendust võtma.

8.12.3.  kogu avalikult kättesaadav teave oksjoni eseme kontrollimise kohta, muuhulgas avalikes registrites avaldatud teave;

8.12.4.  päringute tegemine riigiasutustele, ametnikele ja teistele üksustele seoses teabega oksjoni esemel tegelikult ja potentsiaalselt läbi viidud tegevuste kohta, võimalike keskkonnakaitse, maakasutuse ja ehituse ning muude õigusaktide nõuete kohta ning mistahes teiste seaduste, seadustike, eeskirjade, määruste jms rikkumiste kohta, nõuete ning mittevastavuste kohta;

8.12.5.  teave seoses oksjoni esemega tasumisele kuuluvate kommunaal- ja muude teenuste tasude ning teiste oksjoni esemega seotud tasude kohta;

8.12.6.  tekitatud kahju täielik hüvitamine siinsete eeskirjade või õigusaktide nõuete täitmata jätmise korral.

8.13.  Oksjonipidaja ei vastuta interneti-, elektroonilise side ega muude häirete eest, mille tõttu oksjoni dokumente ei saadud kätte või need laekusid liiga hilja. Oksjonil osaleja kohustus on tagada oksjoni dokumentide viivitamata oksjonipidajale saatmine ja esitamine. Registreeritud kasutaja peab iseseisvalt hindama võimalikke teenusepakkujatest või internetiühendusest tingitud viivitusi ja muid katkestusi, teenuste kestust jms.

8.14.  Konfidentsiaalse teabe kaitsmise kohustuse võtnud isikud vastutavad täielikult vastavas dokumendis toodud kohustuste täitmise eest ning selle tagajärgede eest. Eeskirjaga sätestatud konfidentsiaalsuskohustuse rikkumine või konfidentsiaalse teabe kaitsmise kohustuse rikkumine võib kaasa tuua vastavad sanktsioonid (muuhulgas trahv, oksjonile juurdepääsu õiguse tühistamine jms) ning ka müüjale ja/või oksjonipidajale seeläbi tekitatud kahju hüvitamise kohustuse.

8.15.  Oksjonil osalev või osaleda kavatsev isik kohustub kinni pidama Eesti Vabariigi korruptsioonivastase seaduse nõuetest ning teistest asjaomastest sätetest, hoiduma oksjonipidajale või müüjale raha või kingituste näol altkäemaksu pakkumisest ja hoiduma mis tahes teenuste või muu tasu pakkumisest potentsiaalselt oksjoni tulemusi mõjutavate soodsate tegevustega seotud kokkulepitud või kokku leppimata jäävate tingimuste eest. Kui selgub, et oksjonipidaja või müüja töötajatele on survet avaldatud või neid on julgustatud õigusaktide või eeskirjade nõuete vastu eksima, teatatakse sellest õiguskaitseasutustele ning vastav isik kaotab õiguse tulevikus oksjonitel osaleda.

Kui teil on teavet oksjonipidaja töötajate või müüja ebaseadusliku käitumise kohta või olete märganud korruptsiooni märke, teatage sellest palun Baltikumi nõuetele vastavuse osakonna juhatajale aadressil  compliance@newsec.lt 

Müüja vastutus

8.16.  Müüja vastutab igal juhul oma seaduslike kohustuste nõuetekohase täitmise eest. Kui müüdav oksjoni ese kuulub ühisomandi õiguse alusel mitmele kaasomanikule, esitab müüja kaasomanikele kirjaliku teate oma kavatsuse kohta osa kinnisvarast oksjonil müüa ning toob välja punktis 3.3 nimetatud oksjoni tingimused. Oksjoni korraldamine ei mõjuta ühelgi moel kaasomanike kaasomandis oleva vara ostmise eesõigust. Kui mõnel kolmandal isikul on oksjoni esemele õigusi või kui müüja vajab oksjoni eseme müümiseks kolmanda isiku nõusolekut, on müüja kohustatud tagama, et oksjoni ese müüakse ostjale seesuguse kolmanda isiku õiguseta või saama vastava nõusoleku.

8.17.  Need eeskirjad ei anna oksjonipidajale õigust ega alust müüja õiguste üle võtmiseks ega kasutamiseks ning oksjonipidaja ei vastuta ühelgi moel müüja kui ostjale müüdava kinnisvara omaniku kohustuste täitmise eest ega ostja müüja ees võetud kohustuste täitmise eest ega vastavate tagajärgede eest, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti.


9. LÕPPSÄTTED

9.1.  Pärast oksjoni lõppu ja ostu-müügilepingu sõlmimisel avaldatakse veebilehel oluline teave toimunud oksjoni kohta. Sellist teabe avaldamist ei käsitleta konfidentsiaalsuskohustuse ega andmekaitsenõuete rikkumisena.

9.2.  Oksjonipidaja ei ole kohustatud enne ostu-müügilepingu sõlmimist ning müüjalt eraldiseisva nõusoleku saamist kolmandatele isikutele (muuhulgas meedia ja teised riigi- või kohaliku omavalitsuse asutused) oksjoniga seotud teavet avaldama, välja arvatud juhul, kui see on seadusega nõutud ja/või kui oksjonipidaja usub, et sellise teabe avaldamine on käsitletav muude oksjonipidaja võetud kohustuste rikkumisena ja/või sellel võib olla negatiivne mõju ostu-müügilepingu sõlmimisele ja/või muudele seotud asjaoludele.

9.3.  Ükski oksjonil osalevatest isikutest (edaspidi pooled) ega oksjonipidaja ega müüja ei vastuta eeskirjadest tulenevate kohustuste täitmata jätmise ega mittevastava täitmise eest, kui see on tingitud asjaomaste seadustega kindlaks määratud vääramatu jõu asjaoludest. Pool, kes jätab oma kohustuse täitmata, peab teist poolt teavitama selles punktis täpsustatud asjaolude esinemisest ning nende mõjust oksjoni läbiviimisele / võetud kohustuste täitmisele.

9.4.  Kõik registreeritud kasutaja, oksjonil osaleja, ostja ja müüja vahelised oksjoni eseme, maksete või muude müügitingimustega seotud vaidlused lahendatakse otse poolte vahel läbirääkimiste teel ning kooskõlas kohalduvate õigusaktidega.

9.5.  Eeskirjad avaldatakse veebilehel. Eeskirju võib igal ajal muuta, avaldades nende uue versiooni. Kui ei ole täpsustatud teisiti, jõustub eeskirjade uus versioon selle veebilehel avaldamise päeval. Kohalduv õigus ja vaidluste lahendamisele kehtivad eeskirjad on välja toodud veebilehe kasutamise tingimustes.

9.6.  Kui soovite meile teatada eeskirjade rikkumisest, teil on küsimusi või kaebusi või vajate abi seoses eeskirjade tõlgendamise või rakendamisega, palun võtke ühendust oksjonipidaja klienditeenindusega:

Oksjonipidaja kontaktandmed:

NEWSEC ADVISERS EE OÜ

Pärnu mnt 12, 10148, Tallinn, Eesti

E-post: info@newsec.ee

Telefoninumber: +372 533 05313

See sait kasutab meie veebisaidi nõuetekohaseks toimimiseks vajalikke küpsiseid. Soovime seada analüütilised ja reklaamiküpsised, et pakkuda teile kõige asjakohasemat kogemust, pidades meeles teie eelistusi ja korduvaid külastusi. Klõpsates "Nõustun", nõustute kõigi mittevajalike küpsiste kasutamisega. Saate valida, milliseid küpsiseid kasutada, ja saada lisateavet, külastades meie küpsiste poliitikat.
x